Thursday, 25 May, 2017
 
 
  • دغزني د نجونو په ښوونځي کې ‎ چاودنه شوې
  • دطالبانود قلعه زال ولسوال وژل شوى
  • ټرمپ اوغني په سعودي کې سره وکتل
  • دلوگريوديني عالم وژل شوى
  • طالبانو په زابل کې ٢٥ پوليس وژلي دي
  • دننگرهار په غني خيلو کې ٥ پوليس وژل شوي دي
دپښتو ژبې د احیا او د پښتون نصب العین سرلښکر
محمدګل خان مومند بابا
 

د افغان تگولنپال ولسواك كگوند رئيس

شمس الهدا " شمس "

 

 

              د پشگتو ژبيگ داحيا او د پشگتون نصب العين سر لشگكر

               محمد كگل مومند بابا

دا چه نن دستمى فساد په دى كثيف ماحول د كمونيستى او روسى شگكيگلاك دغا صبانه يرغلونو دتبا كوونكى طوفان په خونؤى مهال ، دايران دمفسدوعمالو او دافغانستان دتاريخى دشگمنانوديرغليزو عزايمو په دى كگرد جنه فضا ، دختيزو كگاونأيو دغير اسلامى او غير انسانى چال چلند او زمونإ دبى تفاوتو  نا خبرو ، غافلو او مجرمو زما مدار انو  دبى كفايتة او نا اهلة په دى او ياكلنه موده كشگى ،چه په مجموع كشگى دتگول افغانستان دملى هويت ملى تشخص دخاورى بشپؤشگت او مخصو صاً دافغانستان دملاتير او 75% اكثريت ( پشگتون) قام دكاملى تباهة او نابودة دپاره دخا ئينانه هلو حگلو ددوام سره سره په حگينو افغانانو كشگى اوس هم دخپل وطن پشگتو ژبى او افغانى هويت دژوندى ساتلو او خوندى كولو جذبه ، احساس او مينه په تگوپونو ده او يوه أله دوطن اصيل ،شريف او صالح بچى دهيگواد دموجوديت او بقا دپاره دايران ،روس او دوشنبيگ دبچو په نره مقابله كوى ديو چا دوطن پالنى ، افغانيت ، شخصيت ، عظمت ،سرشگندنو اونه ستؤى كيگدونكو مبارزو بركت دى دغه سترانسان ،ننكگيالى پشگتون مدبر افغان ارواشگاد محمد كگل بابا عليه الرحمه دى .

په لره پشگتونخوا كشگى دوه ستر پشگتانه زعيمان ،مبارزين وياؤلى مشران دپشگتنو خواخوإى او دشگكيگلاك غليمان باچاخان او شهيد خان عبد الصمدخان اخگكزى او ددوى دسنكگرسر تيگرى ملكگرى دى چه دهند دنيمى

وچيگ نه دانكگريزى استعمار دتگغر دتگوليگدو زيات وياؤ ددوى په برخه دى.

داچه دباچا خان دوفات نه وروسته دده روانه مبارزه او جدجهد په يوخگو وزارتونو او دخگو كوخگو په پخولو كشگى خلاصه شو دوخت او زمان دشرايطو له مخى يي د تفصيل نه تيگريإو تاريخ به پرى قضاوت كوى . خوپه بره پشگتو نخوا كشگى مونإ ددوه غاصبو كگاونأيو سره ددرى سوو كالو راهيسى لاس اوكگريوان يو چه يوئى روس او بل يي ايران دى ، دايران دولت متعصب مشران له پيؤيو راهيسى دافغانستان دموجوديت او ملى هويت غله پاتى شويدى .چه لـه ختيز لورى زمونإ هيگواد دمغلي تيري كوونكو ديرغلونوسره  مخ شوى نو دغرب نه ايران په افغانستان حمله كؤى او په دوه جبهو كشگى ئى دجكگؤو سره مخ كؤي يو ،چه انكگريزانو زمونإ هيگواد ته استعمارى لاس غحگولى ايران په هرات حمله كؤيگ ده . چه زمونإ دتاريخ اتل ( غازى سردار محمد ايوب خان ) دميوند په أكگر كشگى دولس زره انكگريزان ددوزخ ميگلمانه كؤى دى او بيا ئى دخپل تره زوى (كگوأاكگى عبدالرحمان) سره جنكگ لازم نه دى بللى او ديو مسلمان هيگواد په صفت ئى ايران ته پنا وؤى ده نوددى ملك نامردو او نا مسلمانو حكامو دخپلو ملكگرو او كورنة سره لاس تؤلى انكگريزانو ته سپارلى دى،چه په افغانستان دكمونيزم وبا او ذليلو روسانو وحشيانه يرغل پيل شوى دايران افغان دشگمنو واكدارانو دكمونيزم او روسى يرغل په مقابل كشگى د مسلمانانو دوحدت او دكفراوكمونيزم دمقابلى دپاره دتشويق په حگاى خپل مذهبى پيروان ( هزاره كگان او نور شيعه مذهبى پلويان) پشگتنو او سنيانو سره جكگؤى ته تحريك كؤى دى او كله چه وحشى او غاصب روسان تشگديدلى او نجيب پرزيگدلى دافغانستان په ضد په هر سازش كشگى شريكگ پاتى شويدى. يرغلكگر روسان چه تودو اوبو ته درسيدو په غرض ئى لومؤى دمنحگنى اسيا هيگوادونه رالاندى او دافغانستان كگاونأيان شول لـه يويگ پيؤى راهيسى په افغانستان كشگى دخپلو مزدورانو په روزلو مصروف پاتى شوى ، زمونإ دستر هيگواد يوه برخه يي لاندى كؤى . چيگ دغرب دناعاقبت انديشو واكدارانو د غفلت او منفى سياست له مخيگ افغانستان سره دمرستونه انكار شويدى او افغان دولت مجبور شوى چه دروسانوسره اقتصادى اؤيكى تگينكگى كؤى نو دى كمو نست هيگواد ديو شمير زنكگ وهلو او ددوهمى نؤيوالى جكگؤى نه راپاتى بى كيفيته وسلو دراليإلو په ترخگ كشگى دكمونيزم پليده ،ضدبشرى او بى محتوى نظريه راصادره كؤى ،چه زمونإ حگوانان دى هيگواد (روس) ته د تخنيكى زدكؤى دپاره تللى ذليلو روسانو دماركسيزم او ليگننيگزم په سرطانى ناروغة اخته كؤى او مسموم كؤى دى او بلاخره همدى وحشى غاصب او يرغلكگر هيگواد دنن نه پنحگه پنحگوس كاله پخوا زمونإ دنااهلو حكامو دمجرمانه غفلت په نتيجه كشگى دشاهى دورى ددوه خاينو وزيرانو ( على محمد ،عبدالله يفتلى ) په مشرة دهغه وخت دبغلان دقند دشركت رئيس (عنوان قل) په كوركشگى يوه أله روسى مزدوران  (ببرك ،ربانى ،أاكتگر محمودى ،طاهر بدخشى او نور) راتگول او داخوانى ،كمونستى ، ماوويستى او ازادو چينلونو دلارى دستم ملى په نامه يو افغان دشگمن بانأ كشگى وپئل او له هاغه مهاله ترننه دداود    خان په كودتا دكمونسانو له خوا دثور خونؤة أرامه دمرغومى دشپإمى روسى يرغل دجبلااسراج ستمى بدنام سازش دامريكائى  دكروز توغنديو او b- 52 بمباريو په سيورى كشگى دتجزيه طلبو ستميانو له خوا دكابل شمالى او غربى ولاياتو اشغال تگوليگ ديو حگنحگير كؤة او دروسى پلانونو تسلسل دى خو ؤانده پشگتانه كمونستان او احمق پشگتانه اخوانيان دابزارو په صفت پكشگى استعمال شول دثور كودتا قصاب خلقيان كوى خو دخگو مياشتونه وروسته روسان تركى په امين او امين پخپله وژنى او دلوبى اصلى لوبغاؤى دوطن پلورنى او خيانت سمبول دروسانو پؤى په غاؤه چاكر او ددو ى دپروكگرامونو دتطبيق مستخدم ذليل ببرك راوستل كيگإى او دقدرت په مسند كيگنول كيگإى امين ته مير غضب او تگول پشگتون قام ته دغير مهذب خطاب كوى ،خو بيا هم حگينى بي ضميره او ذليل پشگتانه ديگ دبريدژنف كونأى (ببرك) په ركاب كشگى روسى يرغل ته په كگأا سركيگإى بلى خواته 85% پشگتون قام لـه كفر او كمونيزم او روسى قبضى نه دوطن دنجات دپاره خپل سرونه نذرانه كوى ، روسان پرزوى او حگغلوى خواخوانى پشگتانه قيادتونه  دخپل حماقت ،جهالت او نامسلمانى مظاهره كوى پشگتانه وژنى او دنورو افغان دشگمنو اؤخونو كگتگو حصول ته حگانونه وقفوى او نتيجه دا كيإى چه نن دپشگتنو اخوانيانو حگاى په غرونو كشگى هم نشته ، دترورست ،مخدره موادو دقاچاقبر او غله په صفت دهركس او نا كس دعتاب لاندى دى خو ستمى او پرچمى كفار (دروسانو اوسنى او دانكگريزانو پخوانى مزدوران دسقاو بچى دامام على رحمانوف ) پركتگى دافغانستان په 75% خاوره او دولتى اداره دپشگتنو په يوى خواته  كولو زمونإ په مقدراتو قابض پاتى كيگإى . داكوم انصاف ،عدالت او ديمو كراسى ده چه يوه ولسوالى (پنجشير) په كابينه كشگى درى وزيران (دفاع ، باندنة چارى ، شگوونى او روزنى )ولرى خو ننكگرهار او كنؤ دى يوهم ونه لري ؟ كه داهليت، پاكة وطن پالنى او نيگك شخصيت په لحاظ ديو كلى پنحگه  وزيران وى هيگخگ فرق نه كوى په داسى حال كشگى چه قسيم فهيم دحنيفه مدرسى دلسم تگولكگى ناكام شاكگرد دمارشال په رتبه ددفاع وزير دابتدائى تعليماتو لرونكى نرس (عبدالله) دباندنيو چارو وزير او ددولسم تگولكگى فارغ يو نس قانونى ؟ دپوهنى وزير او تر تگولو مهمه داچه درى واؤه دهغى هيگواد وزيران دى چه دهغى تجزئى او لوى تاجكستان جوؤولوته كگمارل شوى دي .

په غرب كشگى اسماعيل ديويگ سؤى خورى بلا او ايرانى كگركين په بنگه دغربى افغانستان په زياته برخه مسلط دى اوددولسوكالوراهيسى دنورو جناياتو سره سره ئى ددولتى ادارونه پشگتانه شؤلى په لكونو داخلى هجرت ته مجبور كؤاى شوى په دولتى احصائيه كشگى لاس وهنه روانه او دسيمى پشگتانه مجبور شوى چه په تذكروكشگى خپل قامى تشخص بدل او نورو وغيرپشگتون قامونوته حگانونه منسوب كؤى دمركز نه ليگإل شوى عسكرى قوماندان ئيگ وشؤلو او دهغه دمقاومت په حالت كشگى ئى خگلور سوه كسان شهيدان كؤل حتى دى ايرانى مزدرو ( اسماعيل ) په روغتون كشگى زخميان هم معاف نه كؤل او پنحگوس كسان ئى په بستروكشگى په كگوليو غلبيل كؤل يو بل د چنكگيگز لسمى بى سواده او دنفت كگاز دپروژي پخوانى كاركگر (دوستم ) دسيمى مطلق العنان حكمران او په افغانستان كشگى د تاشكند سفيردى دپشگتنو په وژلو نه مؤيگإى په خپله علاقه كشگى مركزى دولت نه مني واليان ئى شؤى . بلى خواته دعطا په نامه دربانى دتجزيه طلب بانأ (جمعيت ) غؤى معتصب او پشگتون دشگمن دقول اردو قوماندان دامام على رحمانوف استازى دى ايران دافغان دشگمن رژيم په هدايت ئى دولتى تشكيلات او ددوى په پيروة دخبره كگانو شوراى جوؤه كؤى دبلخ د ولايت دامنيى قوماندان ( اكرم خاكريگزوال ) چه دده دپو أرو ،چرسو ،اپينو اونورو قاچاقبريومخه ئى نيوله پخپل كور كشگى بندى او قوماندانى ئى چوركؤه ولايت ئى اشغال او دملى پوليسو يوسلواوشل كسيزه أله ئى وحگپله چه په أيگرو كؤاوونو ئى حگانونه كابل ته ورسول عطا محمد مركزى دولت ته اختار وركؤ چه امنيه قوماندان دى أيگر ژر دبدخ نه ووحگى په دى ترخگ كشگى كرزى صاحب ديوى امريكائى خپرونى سره په خپله اوإ ده مركه كشگى تگوپكسالاران وغندل او دوى ئى دالقاعده نه زيات خطرناك وبلل او هوأ ئى وكؤ چه په روغه جوؤه ونه شوه اوس به دوى په زور بى وسليگ كوو او له واكه غورحگوو په دى لؤ كشگى عطا كابل ته راغى او دليدنو كتنو ننه وروسته دبلخ دوالى په صفت په فاتحا نه انداز كشگى خپلى سيمى ته ستون او تگول افغانان او نؤة وال نى په حيرت كشگى واچول .

خوكه له يويگ خوا پشگتانه ديوملى قيادرت او ملى مركزيت دنشتوالى سر مخ او په ألو تگپلو ويگشل شوى نو بلى خواته دمليونونو پشگتنو په غوإ ونوكشگى ددروند بابا . ژبور بابا ، زؤور بابا ، ستركگوربابا دپشگتنو دكلتورى حقوقو دغصب نه اتيا كاله وؤاندى باخيربابا (ارواشگاد محمد كگل بابا) هغو توصيو او لارشگوونو انكگازى وكؤى چه ويل به ئى :( پشگتنو! پشگتوولولة پشگتو وليكى پشگتو زده كؤئ ) . كه دامو وكؤل هيگواد به مويومو تگى ، ملى هويت به موژوندى اوسياسى پوليگ به موخوندى پاتى شى او كه له خپلى ژبى، رواياتو او كلتورنه غافل شوئ دداسى مغرضواو دشگمنو كگاونأيو هيگوادونو او په داخل كشگى ددوى دژبني مذهبى او كلتورى مزدورانو سره مخ ياست چه نه دروغ او سرلوؤى  افغانستان  دموجوديت حوصله لرى اونه پشگتو ژبه او پشگتون كلچر احيا كول او ساتل پريگإدى چه ددغو پشگتنى ارشا دا تو انكگازو رغوونكيگ او مثبتى پايلى مونإ ته أاأراكوى چه تر خگويو پشگتون بچى ژوندى وي، زمونإ دختيزو لويديزو او شمالى مغرضو او دشگمنو كگاونأيو ، دليگنن ،كگركگين، لارنس ،رحمانوف او پوتين وارثان اود افغانستان دواحد وجود قسم خوؤلى دشگمنان به ددى تاريخى تگاتگوبى دورانولواو پشگتون هويت ختمولو پليداوكثيف ارمانونه  كگورته وؤى . محمد كگل بابا دخپل تاريخى تگاتگوبى بى سره دمينى او دپشگتو ژبى او ملى كلتور داحيا او ملى اصالت دخوندى كولو سره دليونة مينى برسيگره يو مدبر نظامى شخصيت هم وْ دپشگتنو دشگمنان چه په نهايت كشگى دافغانستان دشگمنان دى په دى قهرمان بابا دأيگرو ناروا نورونو دلكگولو په لؤ كشگى داهم وائى  چه دانكگريزانونه دخپلواكة دلاس سرته راوؤلو په جكگؤه كشگى په ختيزمحاذ كشگى محمد كگل بابا ديونظامى شخصيت په صفت موجود وْ خو جكگؤه يايلودل شوه .

داسمه ده چه دانكگريزانو سره په چگكگؤه كشگى خگلور محاذونه پرانيستل شوى و چه يوپه قندهار ،بل پكتيا ،دريم ننكگرهار او خگلورم په كنؤ كشگى وْ او دى خگلورو محاذونو ته افغانى غازيان په أيگر شوق او افغانى جذبه راروان او حتى په لره پشگتونخوا كشگى هم زرونو پشگتنو انكگريزانو سره مقدس جهادته حگانونه چمتو كول خوله بده مرغه چه په شرقى جبهه كشگى دخانين صالح محمد چه دشاهى كورنة نيژدى غؤى وْ دوطن پلورنى له امله جهاد ناكام شوى اودى غدار(صالح محمد ) دانكگريزانونه طلا(چه وروسته هغه هم جعلى او قلپى وختلى ) واخيستى او محاذئى خرخگ كؤ. وائى چه دصالح يوه كگوته وينى  شوى وه نو ويل به ئى (پاى مه  شهيد شده ). په دى مهال محمد كگل بابا دمقام او عسكرى رتبى په لحاظ په داسى موقف كشگى نه وْ چه دصالح محمدد غدارة  مخه ونيولاى شى نودغه جكگؤه بايلل شوى نه بلكه پلورل شويگ ده او كله چه انكگريزانو دافغانستان خپلواكى ومنله او په كابل كشگى دغازى امان الله خان له خوا غازيانو او مجاهدينو ته دشاندارو مراسمو په ترخگ كشگى داتلولة مأالونه او فرمانونه وركول دصالح محمد وار راغى امان الله خان غإ وكؤدده انعام راوؤى؟ نو دسور الوان دوه كگزه تگيكرى ئى راوؤ او صالح محمد ته ئى په سر كؤ او ورته ئى وويل: ته حتى دنروپه قطار كشگى هم نه راحگى نو دا درواخله په دى حساب په وزير محمد كگل بابا دستميانو او دپشگتنو دأول أول دشگمنانو تورونه نامعقول او په تعصب او پشگتون دشگمنة مبنى دى حگينى ستميان په محمد كگل بابا دا انتقاد هم كوى چه دهيگواد په شمالى سيمو كشگى ئى پشگتنو ته أيگريگ حگمكى او جايدادونه وركؤى دى ، داحقيقيت دى خودچا شخصى جايدادونه ئى په پشگتنو نه دى ويگشلى ، بلكه هغه بنجرى بى حاصله دولتى حگمكى ،جبى او أاكگونه ئى دهيگواد مختلفو بى حگمكو بزكگرانوباندى ويگشلى چه له پيگؤيوراهيسى نه يواحگى لاحاصله پرتى وى ،بلكه أنأونو ، جبو او زيگمناكو حگمكو دسيمى هوا او فضا داسى كثيفه كؤى او الوده كؤى وه چه دملاريا دماشو مركزونه او دمختلفو مرضونو دخپريگدو تگاتگوبى ترى جوؤ شوى وْ او دامتل دتگولو سپين إيرو او مشرانو په ياددى چه ويل كيگدل به چه (مركگ غواؤى قندز ته ولاؤشه ) خودمدبر ،مجرب او په وطن مين محمد كگل بابا اقدامانو ددى أاكگونو اوزيگمناكو حگمكو نه دميوو باغونه دغلو كگودامونه او اباد ملكونه جوؤكؤل او برسيگره په دى چه زرونه افغانان ئى دحگمكو خاوندان او داسوده ژوند خگشگتنان كؤل بلكه دسيمى هوا اوفضا پاكه او خوشكگواره او دسارى ناروغيونه وژغورل شوه اونه يواحگى دسيمى  اوسيدونكى ئى په كگيگأو ماؤه او اسوده كؤل بلكه دميوو ،غلو او دانو حاصلاتوئى دننه افغانستان او بهر ته په صادرولو دعلاقى او هيگواد ملى اقتصادته دپام وؤكگتگه ورسوله  ،خو حقيقيت دادى چه دافغانستان دحگمكى دبشپؤ شگت او مخصو صا دپشگتون قام قسم خوؤلى غليمان دروس او ايران بى ننكگه غلامان په قهرمان بابا حگكه په قاردى چه دى نابغه انسان ،ننكگيال پشگتون او اصيل افغان به پشگتانه پشگتو ويلو پشگتو ليكلو او پشگتنى رواياتو او كلتور ژوندى ساتلوته تشويقول ،دچپن په حگاى دخگادر، دكلوشو په عوض دخگپيلو او دقرقلى په حگاى دپكگؤة استعمال ته هخگول او دغه كار ئى دخپلى ديگ پوهى،تجربى ،تحليل او نبوغ له مخى كولو چه دخپل تاريخ نه خبرو دخپلوملي عنعنو  كلتور اوروياتونه خبرو دافغانستان غليمان اوزمونإ دسياسى پولو دؤنكگولو او ددى لرغونى وطن ورانولو او ختمولو ته ليگوال دشگمنان ئى پيگژندل او داورته معلومه وه چه يو ملت پخپل تاريخ ژبه ،ملى رواياتو او ملى تشخص ژوندى وى او چه دائى هيگركؤل بيا وبوله چه هغه وطن وران او هغه ملت دتاريخ له پانگو حذف شو او په دى حقيقيت لـه هر چانه شگه پوهيدلو چه يواحگى پشگتون قام دخپل فطرت او خصلت له مخى دهيگگگگواد دپولو تاريخى محافظان دى: دلته به يو وؤو كشگى مثال كافى وي: كله چه غاصبو روسانو دخپلو پراختيا غوشگتونكو پلانونو لـه مخى دمنحگنة اسيا ملكونه رالاندى ،بخارا ،تاجكستان ،تاشكند، ارمنستان ،تركمنستان او نور اشغال او زمونإ كگاونأى شو امير عبدالرحمن دخپلو سرحدونود پياوؤتياپه غرض دهرات والي ته هدايت وكؤ چه ددى سيمى ،جمشيگدى ،ايماق او هزاره قامونه د تركمنستان  سرحدونوته وليگإ دوى چه دهمدى سپارشگتنى لـه مخى دى قامونو ته كافى پيسى او نور امكانات او سهولتونه برابر او هلته ئى ميگشت كؤل ،خو كله چه روسانوپه افغانى سيمه (پنجده )  حمله پيل كؤه نودى نامردو دوه خپلى او دوه پردة كؤى او په يوه منأه راوپشگتيگدل او افغانى سرحدى قطعه ئى دغوث الدين خان په نامه ديوقوماندان په مشرة يواحگى پريگشگوده چه دى غازيانواواصيلو افغانانو دروسى كرنيل على خانوف په قيادت ددى هيگواد ديوى لوئىاو مجهزى قويگ سره دمركگ تروروستة سلكگة مقاومت وكؤاو دغوث الدين خان په كگأون تگولو دشهادت جامونه وخگشگل او روسانو پنجده ونيوله چه ترننه په پردى اشغال كشگى ده – امير عبدالرحمن دجمشيدى قام مشر (الينكگتوش ) كابل ته وغوشگت او دبى غيرنة اونامردى  په جرم ئى دقام د مشرة نه معزول كؤ عبدالرحمن وروسته هوتك ،توخى او اخگكزى پشگتانه شمالى سيموته تبعيدكؤل چه له يوى خوا په مركز كشگى خپل مخالفين كم كؤى او دبل پلوه پوهيگده چه يواحگى پشگتانه دخپل هگيگواد دپولو ساتنه  كولاى شى او داحقيقيت تاريخ هم ثابت كؤچه په سرحدى سيمو كشگى دپشگتنو ميگشتيگدونه راپه دى خوا په سلوكالوكشگى روسان ونه توانيگدل چه زمونإ يوه لويشت خاوره لاندى كؤى دا بيله خبره ده چه  بيا هم غيگر پشگتنو وطن پلورو دروسانو په قومانده د(ببرك ،ربانى ،طاهر بدخشى ،أاكتگر محمودى ) په كگأون يو ستمى بانأجوؤ او دغه شمالى غاصب كگاونأى (روس) ئى په افغانستان مسلط كؤ، نوكه سترافغان محمدكگل بابا پشگتانه خپلى ژبى افغانى فطرت خصلت او رواياتو تحفظ ته هخگوليگ دى معقول او په حگاى كارنى كار كؤى دى حگكه كله چه يوقام خپله ژبه ،كلتور او روايات هيگر كؤى بيائى دخپل هيگواد سره مينه او دهغى دحدودو ساتلو روحيه هم نه پاتى كيگإى چه ژوندى مثال ئى حگينى پشگتانه اخوانيان او كمونستان دى چه لراوبر خرخگ شول .كمونستانو به دخپل دين او وطن سره مينه دخپلو ذليلو بادارانو(روسانو )په لار شگوونه دفيوأالى دورى پاتي شونى نظريات او ارتجاعى حركات بلل او اخوانيانو به  هم دخپلو ولى   نعمتانو او اقايانوپه تحريك داسلام په زرينو اصولو او اصلى روحيى په پشگو ايشگودلو دخپل وطن ،ملىكلتور ژبى او ملىهويت دتحفظ سره مينه كفر بلل چه دواؤه مزور او پلورل شوى اؤخونه دتاريخى بدناميوسره مخ شول كله چه دكمونيزم دضدبشرى ايأيالوژة او بيا دحگناورو رسانو يرغل پيل او افغانان هجرت ته اؤشول نو دتاريخ په دى پؤاوكشگى ديوبدتصادف له مخى مونإ حتى يو مخلص كگاوندى هم نه لرلو او هر ذيدخل اؤخ زمونإ په تباهة كشگى خپله ابادى ليدله ، خگوك موخاورى ته غل و او خگوك مو دژبى كلتور او ملى هويت دشگمن وْ نو هر جانب دافغانستان په لإ كيو تكيه وكؤه او دماد ى امتيازاتو په وركولوئى دخپلوكگتگو حصول ته استخدام كؤل او دغه ذيدخل جوانب دخپلو جلاجلاعزايمو دلرلوباوجود دپشگتون قام په نابودة او دافغانستان دتاريخى او سياسى پولو په ؤنكگولو سره متفق وْ چه په دى أله كشگگى دروان او وه ويشت كلن خونؤى ناتار اصلى لوبغاؤى دستم دافغان دشگمن بانأ وطن پلور غؤى (ببرك ،ربانى ،مسعود ) چه دافغانستان دواحد وجود قسم خوؤلى غليمان او دلوى تاجكستان جوؤولوته دروسانو لـه خوا كگمارل شوى مزدوران وْ دخلقى رژيم سره دلسومياشتو جكگؤونه وروسته دروسانو دوحشيانه يرغل اوددى غاصب هيگواد لـه خوادخپلووحشى قواو په سركشگى دبى ننكگه او ذليل ببرك په صادرولو اصلى لوبه پيل شوه ربانى له پيگشگور ،ببرك له كابل او مسعود دپنجشير نه ماسكونه  ولاؤل او هلته ئى دروسانو په لارشگوونه خپل پروكگرامونه هم اهنكگ كؤل او لـه هاغه حگايه دراستنيگدو سره سم ربانى په پيگشگور كشگى دمجاهدينو ترمنحگ دخپل منحگى جكگؤو پروكگرام شروع كؤاو بلى خواته ئى دنور خيانتونو په لؤكشگى دافغانستان دنوم بدلولو دمقدمى په أول دخراسان نوم تجويز كؤاودى نامه ته دتبليغاتوپه سلسله كشگى يو ستمى ( سيد مخدوم رهين ) چه اوس داطلاعاتو اوكلتور وزير دى او تر خپله توانه نه يواحگى د پشگتو ژبى نوم اونشگان ختموى او هرخگه په فارسى اؤوى بلكه تگول افغانى مفاهيم او اصطلاحات ئى ايرانى كؤى دى ) داشك خراسان په نامه كتاب وليكلو – بل ستمى دربارى شاعر (خليلى) دخاين ،جاهل ،مشهور غل او دانكگريزانو نو كردسقاوْ حگوى باندى د( عيارى از خراسان ) په نامه كتاب كشگى ديگ حرفوى غل اوملى خاين ته دغوث او بزركگ خطاب وكؤ بلى خواته دربانى لـه خوا دمهاجرينو په يو پنأغالى د(كمپ خراسان ) نوم كيگشگودل شو او نور أيگر تعليمى ،صحى مركزونه او حتى دوكانونه دخراسان په نامه ونومول شول په داخل كشگى ماوويست او ستمى مسعود چه دپنجشير په دره كشگى دمإك په خگير پتگ و چه دا ولسوالى هم دخلقى رژيم په واك كشگى وه له سوؤى راووت او دترتيب شوى پلان لـه مخى ئى دسالنكگ په لاره دروسى قواوسره شريكى پوستى جوؤى او دغه ساحه ئى ددى يرغلكگر هيگواد دكاروانونه په مخ خلاصه او مصْونه كؤه چه دافغانستان غربى جنوبى او ختيزى برخى د خپلو قواوپه تجهيز كولو تباه او برباد كؤى هغه صحنى چه دسالنكگ دلارى په اوإدو كشگى به پنجشيرى او روسى جكگؤه مار په تگاتكونو سپاره  په كگأا سرو هر چا ليدلى دى .ددى نه وروسته چه مسعود روسانو سره دايمى اوربند وكؤ  په شمال كشگى ئى يو نوى بانأ د(شورانظار ) په نامه جوؤ او بى حگنأه ئى په خلاص متگ دسيمى دپشگتنو سره جكگؤه پيل كؤه چه روسى قواوى به ئى شاته په درنو وسلو سمگبال موجودى وى او دپنجشيريانو په شگودنه به ئى دپشگتنو حگواكونه ويشتل چه دى ستمى تنظيم ته دسيمى مسلمانانو د( شورا ئى كفار ) نوم وركؤ دكابل په هوتگل كشگى دمسعود دپاره حگاى مخصوص او دقيام او طعام سهولتونه برابر شول چه  په هفته كشگى به يو واردببرك سلام او دروسانو سره  دپلانونو په ترتيب او هدايا تواخيستلو مصروف وْ ربانى چه دداود خان دمسلمان او وطنپال رژيم نه دتيشگتى په  مهال دكونؤ ددوه كسانو ( استاد حكيم او شهيد عبيدالله ) په وسيله دميرمنو په جامو او چادرى كشگى پيگشگور ته رسول شوى او دجهاد په تگوله موده كشگى دشمالى سيمو دمهاجروتگول تكگ راتكگ دكونؤ دلارى صورت نيولو او ددى ولايت جماعتونه حجرى او كلى به دپنجشير او بدخشان اونورو شمالى ولاياتو له او سيدونكو أك او دسيمى د خلكو دافغانى ميلماپالنى نه برخورداره وْ خو دى پشگتون دشگمن ستمى ( احسان فراموشه ربانى ) نه يو احگى دكنؤ دمجاهدوسره مرسته ونه كؤه بلكه پخپل منحگى جكگؤو كشگى ئى داسى شگكيل كؤل چه جهاد ترى پاتى شو او په دى برخه كشگى ئى هم روسانو ته خدمت وكؤ او تگولوته معلومه ده  چه په ننكگرهار كنؤ او پكتيا كشگى پرته له وؤو وؤو كگروپونو چه خپل منحگى جكگؤوته كگومارل شوى وْ ربانى يو لوى قومندان هم نه لرلواو په لغمان كشگى دحزب او جمعيت خپل منحگى جنكگونه چه ددى ولايت دلويو قومندانانو ( ناصر اسماعيل طارق او ضابط حگلمى) دمركگونو باعث شول دهمدى محيل ربانى دروسى پلا نونو لؤى وه. اوس مسعود دخپلو او پردو او دفغانستان ددشگمنانو  لـه خواپه أيرى بى شرمى قهرمان بلل كيإى او أير ؤانده اودافغانستان دپيشگو داصلى جرياناتو نه نا خبره بهرنيان او حگينى احمق او جاهل داخليان دومره غور نه كوى چه زمونإ مقدس او تاريخ ساز جهاد دكفر كمونيزم او روسى يرغل په ضدپيل شوى خو مسعود له يوى خوا ماوويست كمونيست او بلى خوا ته ئى نه يواحگى دروسى قواو په ضد يو أزنه دى كؤى بلكه ددى وحشى او متجاوز هيگواد دپروكگرامونو تمويلوونكى او دسرو لشگكرو خگلويشگتمى فرقى ته منسوب مزدور وْ البته كه دپشگتنو تباهى دافغانستان تجزيه ، لوى تاجكستان جوؤول او روسان تودو اوبو ته رسول قهرمانى وى نو بيادى په دى كاركشگى يواحگى نه دى بلكه  (ببرك ، دسقاوحگوى ،مجيد كلكانى برهان الدين  ربانى ،سيد مخدوم رهين  ،قسيم فهيم ،يونس قانونى، بسم الله، عبدالله، باباجان ،اصف دلاور، بصير سالنكگى ،دين محمد جرائت ،پدرام ،حفيظ منصور،عتيق الله ، قومندان عطا، قومندان داود ،صديق چكرى اونور خاين ستميان  دخپلو خبيثو اذهانو او كثيفو عزايمو له مخى حق لرى چه قهرمانان وبلل شى .

يوه موضوع چه دلته ئگي ذكر أير ضرورى  دى هغه دادى چه ددى سيمى  حگينى پشگتانه كمونستان چه روسانو دخلقى رژيم په سياسى بيورو كشگى كيشگنول دنجيب دسقوط نه وروسته چه دلته راوتشگتيدل غربيانو بل ماموريت وركؤ دايران دكمونيست بانأ ( مجاهدين خلق ) نه هم كافى معاش اخلى دمياشتى په پيل او پاى كشگى كابل  ته په منأو سراو په تلويزون كشگى مسعود ته په قهرمان ويلو ستوني شلوى دافغانانو په زخمونو دمالكگى دوؤولو سره سره دمحمد كگل بابا روح ته هم تكليف رسوى نو په دى وسيله ورته وايو : چه په  پتاسو اموخته جنابانو دخپلو منفى اعمالو په انجام لإ غور وكؤى . په اخر كشگى د قهرمان او ننكگيال محمد كگل بابا روح ته ددعا لاسونه پورته شى چه كله د ستميانو لـه خوا د نظار شورا تشكيل روسانو سره اور بند او په پشگتنو ستمى او روسى كگأ يرغلونه پيل شول د سيمى د پشگتنو په غوإونو كشگى د دوى د لارشگوونو هدياتو او وؤاندوينو انكگازى پورته شوى چه د ستميانو پلانونه ئى شنأ او په سيند لاهو كؤل حتى د نورو غير پشگتنو لـه خوا هم د دوى روس مزدورى او تجزيه غوشگتنه رد او وغندل شوه او وسله وال مقاومت ئى ورسره پيل كؤ چه د تخار د سيمى قومندان سيد جمال چه زمونإ د هزاره ورونو پوريگ مربوط وْ د وطن پلورو ستميانو سر ه په جكگؤه كشگى شهيد شو . دعا كوو چه لويه  خدايه د محمد كگل بابا ارمانونه چه د تگولو افغانانو ملى ارمانونه دى پوره او دشگمنان ئى چه په نهايت كشگى دافغانستان دموجوديت دشگمنان اوپردى غلامان دى تباه او برباد كؤى    امين

پشگتو معنا ده، پشگتو دعوه ده، پشگتو اثبات دى، پشگتو نتيجه ده، پشگتو حكمه ده، پشگتو حاكمه ده، پشگتو حكم دى، پشگتو قانون دى، پشگتو پريگكؤه (فيصله) ده، پشگتو ضابطه ده، پشگتو نظام دى، پشگتو انتطام دى، پشگتو سمبالونه ده، امنيت په پشگتو كيگ دى، خواخوإي په پشگتو كيگ دي، عدالت په پشگتو كيگ دى، پشگتو نياو (انصاف) دى او مساوات په پشگتو كيگ دي.

په پشگتو كيگ هغه رشگتينيگ أيموكراسي ده، چيگ تگكگي، چل ول، افراط او تفريط په كيگ نشته.

ظلم و استبداد په پشگتو وركيگإي.

 محمد كگل مومند بابا

 
 
سوداګريزې خبرتياوې

 
نوې لیکنې
 
پېښې،اندېښنې اوڅرګندونې