Thursday, 25 May, 2017
 
 
  • دغزني د نجونو په ښوونځي کې ‎ چاودنه شوې
  • دطالبانود قلعه زال ولسوال وژل شوى
  • ټرمپ اوغني په سعودي کې سره وکتل
  • دلوگريوديني عالم وژل شوى
  • طالبانو په زابل کې ٢٥ پوليس وژلي دي
  • دننگرهار په غني خيلو کې ٥ پوليس وژل شوي دي
د دستار سړی
 


د دستار سړی

 

احمد شاه وردګ

   

ارواشگاد وزير محمد كگل خان مومند بابا زمونإ د هيگواد په وياؤلي تاريخ كيگ لـه هغو نومياليو خگخه شميگرل كيگإي، چيگ توره او قلم يي دواؤه دافغان او افغانستان په چوپؤ كيگ وو.

هغه نه يوازيگ د پيگرنكگي د شگكيگلاك پرضد د غزا او جهاد د أكگر سالار وو، نه يوازيگ د كورنيو كگأوأيو په وؤانديگ دغره په شان تگينكگ ولاؤوو او په هيگواد كيگ ييگ د غلو او داؤو مارانو خپل سري نشواى حگغملاى ، يو بشپؤملي او ادبي شخصيت هم وو.

مومند بابا كه يويگ خواته د جكگؤيگ په أكگرونوكيگ ديوه زؤور،پوه اومجاهد قوماندان حيثيت درلود، نوبليگ خواته په ملي او وطگني مسايلو كيگ هم د يوه ايماندار او باغيرته هيواد وال په تگوكگه هر راز قربانة ته چمتو همدا وجه وه، چيگ په پشگتنو قومونو كيگ ييگ او چت اومنلى مقام درلود. مومند بابا په ادبي نؤة كيگ د حگانكگؤو افكارو درلودونكى و، الله تعالى ورته أيگره خوإه، پسته او لـه اغيگزيگ أكه ژبه وركؤيگ وه .

په خبروكيگ ييگ قوي منطق ، بشپؤ استدلال او رونگ حقيقت خگركگند و، په همديگ هخگه او زيار كيگ و، خگود خپل ولس د روا حقونو لپاره مبارزه او مجاهده وكؤي؛ حگكه، چيگ دا ارمان ييگ لـه حگوانة په زؤه كيگ په غورحگنكگ و، غوشگتل ييگ، چيگ ولس ييگ بشپؤ خپلواك او پوره سوكاله وي. مومند بابا د پشگتون او پشگتو ژبيگ  سره  بيگ كچه مينه درلوده ، پشگتونو قامونو هم أيگر زيات يقين او باور وربانديگ درلود؛ حگكه، خو ييگ خپل ملي زعيم او مشر كگانگه ، د هغه قومانديگ او او امر به ييگ د سر په سگتركگومنل.

كله، چيگ پرهيگواد د سقاو زوى حاكم  و، او محمد نادر خان د پشگتنو په راتگولولو لكگيا وو،

ترديگ وخته لاديوئي پكتيا د خلكو د ملاتؤ په ترلاسه كولو نه وو بريالى شوى،د مومند بابا د هلو حگلو په توسن پديگ اهم او لوى كار بريالى شو.

مومند بابا بيا د محمد نادر خان په سلطنت كيگ د كورنيو چارو د وزير په توكگه دنده ترسره كؤه .

وزير بابا حگانكگؤى فكر درلود، غوشگتل ييگ خپل قام ته ملي شعور وركؤي، چيگ د ديگ لوى هدف لپاره ييگ د پشگتو ژبيگ زده كؤه اوعام كول، حتمي او لازم كگنگل خگو پشگتانه په خپله ژبه د خپل هيگواد تير تاريخ زده كؤي واى او د راتلونكى لپاره ئيگ وؤاندوينى كؤاى شي.

مومند بابا غوشگتل، چيگ پشگتو ژبه د هيگواد د غوخگ اكثريت د ژبيگ په حيث د افغانستان ملي ژبه شي، د هيگواد تگول رسمي او دولتي نومونه ، بهرني او كورني قرار دادونه بايد په ملي ژبه پشگتو وي، خگو پشگتنو ته د خپل حگان احساس وشي، همدا مينه ييگ د بدن په وينه كيگ په غورحگنك وه.

 كله، چيگ مومند باباد كندهار تنظيمه رئيس و، نه يوازيگ دا، چيگ د (پشگتومركه) ييگ جوؤه كؤه انْ، چيگ لـه ويشگو، بيگدارو او په ملي پشگتني احساس سمبالو پشگتنو سره به ييگ هر وخت ليده او كاته درلودل،كگردو به ييگ لـه خبرو كگگتگه اخيسته او دده خبروته به ييگ په غور،غوإ ايشگى و، حگكه، چيگ دده په بنأار كيگ هغه خواإه پراته وو، چيگ د هره يوه د زؤه ارمان او د ژوند هيليگ ويگ .

مومند بابا يوازيگ قومانده نده وركؤيگ،رياست او وزارت ييگ ندى كؤى،يوازيگ د هيگواد اداره ييگ نده چلوليگ، أيگر كگتگور كارونه ييگ نور هم سرته رسولي دي.هغه أيگر ضروري او اؤين كتابونه هم ليكلي دي، چيگ د حگينو نومونه ييگ دادي: پشگتو سيند ييگ په 1316، "د پشگتو د ژبيگ لياره" ييگ 1317، لنأكة پشگتو، او پشگتونواله" ييگ په 1327 كال كيگ وليكل، چيگ دادپشگتو ژبيگ او پشگتون قام سره د ژوريگ مينيگ شگه جوته بيگلكگه ده .

مومند بابا په خپلو ليكنو كيگ پشگتنو ته د پت، ننكگ، غيرت، عزت، توريگ، ميگؤانيگ، پشگتونولة او ملي غرور سبق وركؤى دى. په يوه حگاى كيگ د پشگتو په اؤه وايي، "پشگتو – پشگتو منل پشگتو ويل، پشگتو كول او پشگتو چلول دي. پشگتو دين ، وطن او ولس ته خدمت دى.

د مومند بابا لـه ليكنو خگخه د هغه پوهه، تدبر او هر اؤخيز  ملي او ادبيگ شخصيت شگه جوت شگكاري هغه د خپل قام د خدمت جذبه درلوده؛ حگكه، خو ييگ چيگ خگومره دوستان أيگر وو، همدومره غليمان ييگ هم درلودل، چيگ اكثر ييگ دده د پشگتونواليگ أيگر كلك مخالفين وو، چيگ د خپل هميشني عادت له مخه ييگ لـه پشگتون قام او پشگتوژبيگ سره هروخت ددشگمنة چلند غوره كؤى دى.

له نيكه مرغه، چيگ مومند بابا د داسيگ كسانو په وؤانديگ په لوؤه غاؤه او بشپؤيگ حوصليگ سگره ودريگده دخپل قام په خوا كيگ په نره پاتيگ شو ا ود خپل قام د حقوقو غوشگتنيگ ييگ لاپسيگ كگؤندة كؤيگ وزير بابا به تل دپشگتنو واكمنو خگخه سرتگكاوه ،تل به ييگ ويل: د انكگريزانوپاچا په انكگريزي خبريگ كوي او د ايران پاچا په فارسة ژبيگ خبريگ كوي، خو زمونإ بيگ پشگتو،پشگتانه واكمن په پشگتو خبريگ نشي كولى،هغوي ييگ بيگ پشگتو بلل ، پداسيگ حال، چيگ شاهي كورنة ده ته أيگراحترام هم درلود، خو بابا بيا هم تريگ ناراضه وو. مومند بابا په خپل ليكلي كتاب لنأه كة پشگتو او پشگتونوالو كيگ وايي "ژبه دملي هويت، هوساتوب،سعادت،لوؤوالي او جكگ والي ستگه ده؛ نو ژبه بايد وساتله شي او وپايله شي".

مومند بابا پديگ ناراضه او خپه وو، چيگ ده كه هر خگو پشگتو وساتله اوو ييگ پاللگه، خو حاكمان ييگ پشگتانه نشواى كؤاى،هغوى خپله پشگتو د قدرت، خگوكة، شهرت او دولت په وؤانديگ لـه لاسه وركؤه اوخرخگه ييگ كؤه .

مومند بابا د غازي امان الله خان،محمد نادرخان او محمد ظاهر شاه په دوروكيگ شپه او ورحگ خپليگ مليگ موخيگ ته كار وكؤ، خو د محمد نادر خان خگخه راوروسته ، نورو واكمنو، لكه خگرنكگه، چيگ لازمه وه، له ده سره پشگتوونه پاللگه؛ حگكه، چيگ قسم خوؤلو غليمانو شپه او ورحگ په حگان يوه كؤيگ وه، هخگه ييگ كوله، چيگ پشگتو ژبه د هيگواد لومؤنة ژبه نشي.

د پشگتو ژبيگ او پشگتنو غليمانو د أيگرو تگيتگو كارونو په كولو سره ، پادشاه او د هغه كابينه ، د حگان لوري ته مايل كؤي او حگانونه ييگ دربار ته رسولي وو. پشگتنو واكمنو تل د عياشيو او فحاشيو  لـه وجيگ د خپل قام او خپليگ ژبيگ سره جفا كؤيگ ده.

دا، چيگ د پشگتنو غليمانو تل د پرديو پالش كؤيگ او د هغوى په زرو پرمونإ مسلط شوي دي، نه يوازيگ د پشگتنو او پشگتوژبيگ پر مختكگ د حگان لپاره خطر كگنگي، ان، چگيگ فاشيزم او نازيزم ييگ بولي، لكه نن، چيگ پشگتنو ته تروريستان ويل كيإي.

غليمان غواؤيي لديگ لاريگ هم د افغانستان د ملي ژبيگ او لوى قام پشگتون پر ضد د پرديو لپاره كمپاين وچلوي او كگتگه وكؤي.

وزير بابا د همداسيگ بيگ پشگتو واكمنو لـه لاسه د خپل ملي فكر په پلي كولو بريالى نشو، خو خپل فكر او پيغام ييگ خپل قام ته ورساوه،كگواكيگ خپل غإييگ تر پشگتنو ورساوه. ان شاالله كه پاك رب ته منظوره وه په نإديگ راتلونكيگ كيگ به د پشگتو قامونو د هلو حگلو په اثر د بشپؤ توب مرحليگ ته ورسيإي.

غلميان كه هر خگو زمونإ په ملي او قامي ستگو پسيگ بابولاليگ او اوتيگ بوتيگ ووايي، هسيگ د اوبو پر مخ كرشگيگ كاإي. پشگتو أيگره پاكه لاره ده، قانون دى، تاريخ دى، غيرت دى.

د پاى خبره دا، چيگ پشگتو لوى درشگت دى،چيگ زموإ د هيگواد تيگر پيگر ييگ په خپله لمن كيگ د پراخيگ حوصليگ او

سپيگخگلتيا أيگر مثالونه لري.

زمونإ د هيواد غليمان د خپلو نو كرانو په ملاتؤ، تل په پشگتنو مشرانو پسيگ درواغ وايي، غواؤي، ملي هويت او ملي وحدت مو حگپي،خگو ييگ موخيگ تر سره شي او دواحد افغانستان په تگوتگه كولو بريالي شي. تاريخ  دهغوى د پروپاكگند سره غاؤه نه وؤي،تاريخ بيگل خگه د حگان سره لري. د مثال په توكگه:

كله چگيگ مومند بابا لـه نن خگخه لسكگونه كاله وؤانديگ دشمال د ولايتونو تنظيمه رئيس و، دشمال ولايتونه داسيگ اّباد او سمسور نه وو. هلته هريگ خواته شاؤيگ حگمكيگ پرتيگ ويگ،يوازيگ دركگيگ په كيگ شنيگ ولاؤيگ ويگ، شنيگ او بدبويه اوبه به هر حگاى أنأ ولاؤيگ ويگ،چيگ بد بوى به ييگ كاوه. دا نن، چيگ كوم شمال دى، دا دافغانستان د غليگ كندو ! داپديگ بنگه نه وو دلته أيگر لإ خلك اّباد وو. كله، چيگ مومند بابا هلته د چاروواكگيگ په لاس كيگ واخيستيگ او سيمه ييگ ترستركگو تيگره كؤه ، پريكؤه ييگ وكؤه، چيگ دا شاؤيگ بايد اّباديگ شي او پديگ هم شگه پوي و، چيگ دا شاؤيگ بيگله پشگتنو په بل چانه اّباديإي؛ نو د نورو مشرانو سره تر مشوريگ وروسته ييگ له هريگ سيمي خگخه حگينيگ كورنة شمال ته راتكگ لپاره و هخگوليگ.

زه دا منم، چيگ دا خلك د هيگواد لـه نورو سيمو خگخه په رشگتيا هم له يوه خگادر او يو جوؤ خگپليو خپل ملي جامو او عنعنو سره ولاؤل خو په أيگرو ستونزمنو حلاتو كيگ هلته ميشت شول.

دا اّباد شمال د همديگ غيرتي پشگتنو د زحمت او زيار پايله ده ،چيگ نن هلته نه شاؤيگ حگمكيگ شته او نه هغه د خوسا اوبو أنأونه.

همديگ غيرتي پشگتنو نواقلو هغه كلكيگ حگمكيگ نرميگ او جوؤيگ كؤيگ، د دركگو ريشگيگ ييگ لـه منحگه يوؤيگ او د كرنيگ وؤ ييگ كؤيگ.

داسيگ ويل كيإي، چيگ أيگر پشگتانه بزكگران د همديگ دركگو دلاسه په پگشگو اولاسونو زخمي شول، چيگ د حگينو حگينو زخمونه ناسور شول، چيگ د درد او

 شدت لـه امله ييگ لـه ژونده أيگر وكگؤي لاس په سر هم شول.

دا هم ويل كيإي چيگ دلته هرراز د اؤونكو حيواناتو ژوند كاوه، اكثر به ييگ همدا پشگتانه بزكگران په نخشگه كول او د مركگ سره به ييگ مخامخ كول. دا دهمديگ خگادر او خگپليو ژونديو افغانانو كمال او جمال وو، چيگ نن لـه شمال خگخه د غنمو،وريجو، پنبيگ، ميوو او نورو راز راز خوؤو لويه منأوي جوؤه شويگ ده .

د پشگتنو غليمان، چيگ لـه بهره په شاتگپول كيإي، د فاشيزم بولي،نازيزم ييگ بولي او ديگ ته د ظلم نوم وركوي. غواؤي دا زهري مفكوره نورو ته ورتلقين كؤي، چيگ د شمال حگمكيگ پشگتنو په  زور او جبر لانديگ كؤيدي. پداسيگ حال كيگ، چيگ نن هم أيگر زيات بى شميگره غيرتي تاجك ، ازبك او تركمن افغانان شته، چيگ په حق ستركگيگ نه پتگوي او دامني، چيگ دا هرخگه د همديگ پشگتنو هيگوادوالو ورونگو د زيار او زحمت پايله ده. هو! داهمداسيگ ده، دا زمونإ دنده ده، چيگ هر افغان كه هغه پشگتون وي كه تاجك يا ازبك او تركمن ... پديگ ييگ پوى كؤو، چيگ دا فاشيزم ندى،دا هيگواد دوستي  ده، دا د هيگواد اّبادول دي پديگ لوى او ملي كار كيگ تگولو برخه اخيستيگ ده. دا، چيگ پشگتون مشر ورور دى، دا بيگله خبره ده دا أيگرگ د شكر حگاى دى، چيگ پشگتون مشر ورور دى، حگكه چيگ پراخه حوصله لري، ننكگ  او غيرت لري أيگر ليريگ كگوري او لوؤو افقونو ته نظر لري، د خپلواكو كگوربتانو په تگاتگوبي كيگ داهغه پشگتون دى، چيگ نه يوازيگ ختيحگ تريگ ويره لري  ان، چيگ لويديحگ ييگ هم دشگمنة ته د تگينكگيگ ندى.

دوه سو ه كاله د برتانيگ وؤانديگ شگكيگلاك راغى، همدلته ييگ د پشگتانه د لاسه ماته وخوؤه ، سر ييگ مات  او پشگيگ ييگ اؤه شويگ، بيا ورپسيگ سوسيال امپر ياليزم راغى، هغيگ هم همدلته د پشگتنو د لاسه ماته وخوؤه. دا، چيگ نن لويديحگ پلوسيدلى او بيگوسه ختيحگ هم ورسره ملكگرى دى. دا به هم د همديگ پشگتون د لاسه ماته خوري. دا هم هماغه كؤة او هماغه تسلسل دى. پداسيگ حال كيگ، چيگ نورو يوازي او تش د يويگ پياليگ چاى د خگكلو په تگس كيگ بخارا او سمرقند په دواؤو لاسونو ، روسانو ته وسپارل !!!

زما موخه نوروته پيغور وركول ندي، هسيگ يوه تاريخيگ يادونه ميگ وكؤه، چيگ پشگتون يوازيگ د يوه قام نوم او ژبه نده. دا لوى رسالت دى، دا ستره دنده ده، چيگ نه يوازيگ خپله خپلواكي ساتي، ان، چيگ د سيميگ خپلواكي هم ساتي.

هو! كله، چيگ شمال اّباد شو؛ نو دخلكو ژوندهم سم شو. خلك په ژوندانه و پوهيدل  او خپلو پشگتنو ورونگو سره ييگ په بشپؤامن او سكون په أيگره خوإه ورور ولة او په بشپؤه اسلامي او ملي فضاكيگ ژوند پيل كؤ.

واييگ، چيگ يوه ورحگ كوم پشگتون خان او ارباب د كوميگ ازبكيگ شگحگيگ په لور خيرن نظر كؤى و، چيگ خبره مومند بابا ته ورسيگده ، مومند بابا بيگ اندازيگ ودرديد، وژؤيگد او سمدستي ييگ هغه تش په نامه ييگ پشگتو پشگتون د نيولو حكم وكؤ او په سباييگ د تگول قطغن مشران كه هغه پشگتانه وو كه تاجك ازبك، تركمن، قزلباش او نور، راوغوشگتل او په شگكاره ييگ محاكمه پيل كؤه.

له تورن خگخه ييگ پوشگتنيگ او كگرويإني وكؤيگ، په پاى كيگ ييگ هغه ته داسيگ تاريخي سزا وركؤه، چيگ تاريخ ييگ تر أيگره نشي هيرولى.

د هغه دخصي كولو حكم وشو، چيگ بيا هيخگكله كوم بيگ غيرته او بيگ پشگتو پشگتون د خپل بل هيگوادوال، عزت او حيا ته په سپك نظرونه كگوري.

تگول شمال ييگ پريگ خبر كؤ، چيگ بيا خگوك دداسيگ خگه كولو،سوچ هم ونه شي كؤاى. داوه د مومند بابا پشگتو،اداره او سياسي تكگلاره او كؤنلاره.

لديگ خگخه شگكاري، چيگ كه مومند بابا لـه پگشگتنو سره مينه  درلوده؛ نو تاجك ، ازبك،تركمن او نور قامونه ييگ هم د زؤه تگوتگيگ او د ستركگو تور وو.

هغه خپل تگول شته پشگتونولة ته وقف كؤي و. نه ييگ قدرت غوشگته اونه شهرت. همداوجه ده، چيگ ترمركگه پوريگ ييگ نه كومه مانگة لرله او نه ييگ خگه نور جائيداد خپل كؤو.

خگرنكگه، چيگ راغلى وو، هماغسيگ له نؤة ولاؤ، خو په يو توپير لكه، چيگ شاعر ويلي دي:

چيگ پيدا شويگ تا ژؤل خلــــكو خندا كؤه

داسيگ مؤ شه، چيگ ته خانديگ خلك ژاؤي

هوكى!

مونإ د مومند بابا روح ته دعا كوو، دا د هغه د پوهيگ او تدبير پايله ده، چيگ د دى خونؤي انقلاب په تگول بهير كيگ زمونإ كورني او بهراني غليمان پديگ نه شي برلاسه كيگداى، شمال د نور هيگواد له بدنه بيگل كؤي. حگكه، چيگ اوس هلته د پشگتنو ريشگيگ دومره ژوريگ شوي دي، چيگ ايستل ييگ كگران نه، محال دي.

موإ كه د مومند بابا همديگ يوه خدمت ته حگير شو؛ نو وزير بابا تر أيگرو پاچاهانو، حاكمانو او مشرانو ستر او لـه وياؤه أكه كار نامه سرته رسوليگ ده. روح ديگ ييگ شگاد وي.

 
 
سوداګريزې خبرتياوې

 
نوې لیکنې
 
پېښې،اندېښنې اوڅرګندونې