Thursday, 25 May, 2017
 
 
  • دغزني د نجونو په ښوونځي کې ‎ چاودنه شوې
  • دطالبانود قلعه زال ولسوال وژل شوى
  • ټرمپ اوغني په سعودي کې سره وکتل
  • دلوگريوديني عالم وژل شوى
  • طالبانو په زابل کې ٢٥ پوليس وژلي دي
  • دننگرهار په غني خيلو کې ٥ پوليس وژل شوي دي
د وزیر محمدګل خان مومندبابا
 دوه خاطرې
 

الحاج غلام فاروق چشتي

 د وزير محمد كگل خان مومند بابا

دوه خاطريگ

 

زه الحاج غلام فاروق چشتي د كندوز د شگار اوسيدونكى دا دوه خاطريگ لـه جناب محترم مرحوم ويزر محمد كگل خان

 مومند خگخه لرم :

لومؤة خاطره : زما پلار خداى بخشگلي حاجي حميد غوث خا ن دوتگانگي ويل : يوه ورحگ زه د بغلان شگار ته د يوه كار لپاره

 ولاؤم، د ماسپشگين د نمانحگه وخت و، يو لوى جامع جومات ته ورغلم، چيگ شگه أيگر خلك جمعيگ ته راغلي وو. ما هم په

 جمعه لمونحگ ادا كؤ، د عادت له مخيگ زه خگو ركعته نفلونه او خگه اوإد درخواست لرم،  خو وزير صاحب زه د جومات په

 مينحگ كيگ ليدلى وم او يوه نويگ خگيگره او پخوانى پشگتون ورته شگكاره شوى وم، دا ييگ په زؤه كيگ پتييگليگ وه، چيگ ورسره ووينم

 او وكگؤيإم.

د جوما ت په برنأه كيگ راته معطل و. كله، چيگ زه لـه جومات خگخه راووتم، وزير صاحب دوه قدمه مخيگ ته راغى، خوا ييگ

 خلاصه كؤه، روغبر ييگ راسره وكؤ، بيا ما غوشگتل، چيگ روان شم، ده راته وويل، چيگ چيگرته حگيگ؟ ما وويل، چيگ زه دلته يو

 دوست لرم محرر دى، ده راته وويل يه كاكا غرمه به له مونإ سره تيگره كؤيگ. په تكگ تكگ كيگ د وزير صاحب كور ته ورسيگدو.

 حاضرباشان او نوكران ولاؤ وو، مونإ د ناستيگ كوتگيگ ته ورننوتو، خادم چلمچي او د لاسو پريوللو اوبه راوؤيگ، واؤو شل

 ديگرشو كسانو لاسونه پريولل، دسترخوان اوار شو، وچه مؤة د هر چا په مخ كيگ كيگشگودل شوه. د شگوروا كاسيگ هم راوؤل

 شويگ، په منحگ كيگ كيگشگودل شويگ. وزير صاحب په ما غإ وكؤ، چيگ كاكا خبريگ كوه، چيگ وغإيگإو، تاسو په قوم او قبيله

 خگوك ياست؟ حاجي حميد غوث خان وايي، چيگ ما ورته وويل : مونإ په قوم دوتانگي يو. وزير وويل، چيگ دوتانگي هم

شگه غيرتي قوم دى، خو په توره كيگ مونإ مومندان اول يو. زمونإ لالا وايي، چيگ ما وويل : صحيح ده، چيگ ته واييگ دغسيگ

 به  وي، خو زمونإ نياكگانو به ويل، چيگ كله به پشگتانه چيگرته په غدة ولاؤل او ولجه به ييگ راوؤه؛ نو په ويگش كيگ به دوو

 مومندو د يوه سؤي برخه اخيگسته. وزير محمد كگل خان له خندا شين شو، چيگ نه كاكا ولاكه ييگ درسره ومنم، بيا ييگ ماته

 وويل، چيگ كاكا دستراخوان خو به كمزورى نه وي؟ ما ورته وويل، چيگ شگوروا خو داسيگ ده، چيگ يو د اّسمان ستوري نه

 پكيگ شگكاري.

نو وزير صاحب به په داسيگ دموكراتيك صورت سره له عامو خلكو سره په ديموكراتيك صورت صحبت او رويه درلوده، چيگ نه به ييگ حگان لوؤ باله او نه ييگ نو رخلك تگيتگ بلل.

دوه يمه خاطره :

يو وخت يو سؤى په داسيگ حال كيگ د بغلان شگار ته راغى، چيگ يوه پيگغله خور ورسره وه او دوه سوه طلاويگ ييگ په خورجين

 كيگ ورسره ويگ او ورحگ په اّخر كيگ وه. د لمر پريگواته وو.

دى په فكر كيگ حيران و، چيگ اوس به زه د چا كور ته ورحگم، چيگ شپه تيگره كؤم؛ نو يوه دوكاندار ته نژديگ ورغى ورته وييگ

 ويل، وروره يوه لاره به راوشگييگ؟ له ما سره دوه سوه طلاويگ په خورجين كيگ دي او يوه پيگغله خور راسره ده، ما ته داسيگ د

 اعتبار وؤ كور راوشگيه؟ چيگ زما دغو دوو امانتو ته زيان ونه رسيإي.

دوكاندار حيران شو. په فكر كيگ ولاؤ، بيا ييگ موضوع دوو دريگو كسانو ته، چيگ هغلته ناست وو، وؤانديگ كؤه. هغو هم فكر

 وكؤ او ده ته ييگ وويل : مونإ ته داسيگ امانت كار شخصيت په ديگ شگار كيگ په نظر نه راحگي، بيگ لـه وزير صاحب محمد كگل

 خان نه. د هغه كور په هغه كوخگيگ كيگ دى. ورشئ ستا امانت به وساتل شي.

زه هغيگ كوخگيگ ته ورغلم، محافظين ييگ د كور مخيگ ته ولاؤ وو. ما پوشگتنه وكؤه : د وزير صاحب كور دغه دى؟ هغو وويل

 هوكيگ، ورشه وزير صاحب په ميلمستون كيگ ناست دى. حاجت مند وايي : زه دننه ورغلم، وزير صاحب ته ميگ سلام وكؤ

 او خپل حال ميگ ورته بيان كؤ. ده وويل شگه ديگ وكؤل. دا د پشگتانه كور دى. دلته به ديگ خداى امانت خوندي وساتي او خپل

 ناظر ته ييگ غإ كؤ، هدايت ييگ وركؤ، چيگ فلانة كوتگه وركؤه، چيگ له دننه خگخه حگحگير او زلفة لري، يو قفل او كلي هم

 وركؤه. دوى به د شپيگ هغلته ويده وي. دروازه به له دننيگ حگنحگير او قفل كؤيگ، په اطمينان به بيگ غمه ويده شئ. أوأة او

 خوراكه به هم هغلته درته راوؤي.

بس مونإ ييگ هغيگ كوتگيگ ته بوتلو. قفل او كلي ييگ هم راكؤه، شپه مو په اطمينان سره تيگره كؤه. كله، چيگ سبا شو، خادم ور

 وتگكاوو، چاى او مؤة ييگ راوؤه، وروسته لـه چايه بيا راووتو او وزير صاحب ته د خداى پامانة لپاره ورغلو، پوشگتنه ييگ

 وكؤه، خگرنكگه امانت خو به مو پرحگاى وي؟ مونإ وويل هوكيگ خداى ديگ خير دركؤي او رخصت شوو.

خگوك، چيگ د داسيگ عادلانو حكامو په حكومت كيگ ژوند وكؤي، بيا به د غلو او بدكارو په حكومتونو كيگ خگرنكگه خوشحاله شي؟

 

د پشگتنو رنكگ په پشگتو شگه كيگإي. پشگتو د پشگتنو د زلمو شگكلا او د پيگغلو شگايست دى. پشگتو د پشگتنو كگانگه ده. پشگتو د پشگتنو د نارينه وو پكگؤة او د شگحگو تگيكرة او پؤونيگ دى.پشگتو د پشگتنو د شگحگو ستر دى. پشگتو د پشگتانه د ناموس ساتنه پر هر پشگتانه لازمه كگرحگوليگ ده، پشگتانه د پشگتانه د ناموس په ساتنه كيگ په سر او مال ولاؤ وي.

پشگتو په پشگتنو دريگدل  او سر و مال تريگنه جارول دي. پشگتو د پشگتنو د ژوندو ساه او د مؤو كفن دى.

محمد كگل خان مومند بابا

 
 
سوداګريزې خبرتياوې

 
نوې لیکنې
 
پېښې،اندېښنې اوڅرګندونې