Sunday, 25 June, 2017
 
 
  • د کوچني اختر په مناست د دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې رخصت دى
  • بهرنيو ځواکونو د حزب اسلامي پخوانی قومندان وژلی دي
  • په کراچۍ کې ٤ پوليس وژل شوي دي
  • په چين کې د زلزلې له امله ځمکښويېدنه شوى ١٠٠ کسان ورک دى
  • په مکه معظمه کې د يو ترهگريز بريد مخه نيول شوى
  • طالبانو٢٠ بنديان خوشي کړل
په ټولى نړۍ کې ديوه او ښتون نښې ليدل کيږي
ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد))
په افغانستان او پاکستان کښې هم داسې خلک شته ،چې دغه چارواکي اور کې دروي. په ټولى نړۍ کې ديوه او ښتون نښې نښانې ليدل کيږي ،شهيد عبدالقدير پياوړى وردگ په ١٣٦٠ لمريز کال يو شعر ويلى او څو وارې يې خو دده شعر خپورکړى او س شپږويشت کاله تېر شوي دده شعر د پاملرنې دى ،چې دادى يو ځل بيا يې ليکو . عشق اوردى پــــــــــــــه کښې سوځي پتنگــــــــــان هم عياري کــــــــــــــول خو کــــــــــــــارنه دى اســـــــــــان هم چې پـــــه لاس کښې ککــــــــــــــــرۍ خپله وانخلــــــــي خو شې لاپـــــــــې دى څـــــــــوک نه کـړي په ميدان هم خپـــــــــــل وطــــــــن جوړول کـــــــــــار دعيـــــــاري دى داثبوت دى پـــــــــــه تــــــــــاريخ کښې په ښه شــان هم عيــــــــارى هسې روښــــــــــــانـــــــــــه اور بــــــــــويــــــــــه دهـــــــغوپر مخ لري ،چې لـــــوىارمـــــــــــــان هـــــــــــم ديعقـــــــــوب (١) په څېر دعـــــــــــزم څښتن غــــــــواړي کــــــــــه هـــــــــــر څــــــــــو وي د مسکر (٢)له خاندان هم په ډېر مـــــــــال هم په دې لاره ســــفــــر نــــــــــه شـــــــــي قـــــــــــــربـــــــــــاني ده ددې لارې تـــــــــــوښـــــه دان هم دميرويس (٣) له هو ښيـــــــــــــارۍ ?نه بند په کـــــاردى دمحمود(٤) پـــــــــــــه څېرپـــــــــــــه لار روان روان هـــم دفريد (٥) غـــــــــــــونــــــــــد،چې زړه ورسره نــــــه وي وژلــــــــى نه شي د ځنگلــــــــــونو زمــــريـــــــــــــان هم داحمد (٦) دتــــــــــــوري شرنگ يې خوږ اهنگ دى دى هســـې لــــــــــــــوى منزل دمسلـــــمـــــــــــان هـــــــــم د مــــحـــمــــود (٧) لقب خو هله سلطــــــــــان کيــــــږي چې نسکور کړي سومنـــــــــات دهندوستــــــان هم دافغــــــان مجــــــــــاهـــــــد برم ،چې نن لـــــــــــوړ دى په گـــــــــــذار يې استــــکبـــــــار دى په لـــــــــړزان هم داهـــــــمـــــه کــــــــــــــارونــــــــــــــه ټــــول په عياري شي دمــــــيوند دملالـــــــــۍ (٧) وى بيـــــــــــــا دوران هم دکـــــــــــابل په زړه کښې ســـــــــــور تنور جوړشوى پـــــــــــــــــه کښې سوځي دپرديو غلامـــــــان هـــــم کـــــــابــــلــــرود او آبــــــاسين تــــــــل ســــــــــره يودي خوښــــــــي دې ورته نه کــــــــړى دښمنـــــــان هــــــــم دخوشحـــــــــال پـــــــه څېر وردانـــــــگى سره ډگــرته عيـــــــــاران دننگ دغولـــــــي دي زمـــــريــــــــان هم دزوال پرمــــــــــخ روان يــــــــې هــــــر دښــــــمــــن دى په شرمــــــــونو شــــــــرميدلـــــــــــــى پــــــــه جهان هم کــــــــه بـــــــه نن کــــــه په سبادى نسکـــــــــــــوريږي دخوړين شــــــــــوي استعمــــــــار زاړه بتــــان هم تـــــــکـــــل دى دنـــــن وخــــــــــــت دعيـــــــــــارانـــــــــــو مــــــــــــاتــــــــــه نـــــه شته که وي پاتې يو افغان هم شهيــــــــــد د تـــــــــکـــــــــوسرو وينو پيغــــــــــام دى زمزمه (6) غوندې په غوږ کښې دهر افغـــــان هم يـــــــــــــا به جوړ شي داوطــــــــن د افغـــــــــــــــانانو (7) يــــــابد له به دنيـــــــا شي په بيــــــــــــــابـــــــــان هــــــــم ددښمـــــــــــن غوږ ونه خـــــــلاص کړه اى پياوړيه ! دې تصــــــــــميم ته رسيـــــــــــــــدلي عيــــــــــاران هم ______________________ 1- ملک الدين دالدنيا يعقوب ليث صفار مسکر ته صفار وايه شي . 2- ستر دپلومات حضرت ميرويس نيکه . 3-اعلحضرت سوبمن شاه محمود هوتک ،چې د کندهار او اصفهان واټن يې څلويښت ورځوکښې واهه. 4- فريد امپراتور شير شاه سوري . 5احمدشاه بابا ،چې دريو مياشتوکښې يې ځان لاهورته ورساوه خلکو جگړه ورسره کوله دتوري شرنگ يې خوږ اهنگ و . 6- امير المومنين سلطان محمود غزنوي زابلي . 7- پيغله ملالۍ ،چې چيغه وکړه که په ميوند کښې شهيد نه شوى خدايږو لاليه بې ننگۍ ته دې ساتينه . خوشحال خان : پــــــــــــــــــښتنو زلمو بيا منگــــــــــولى سرې کړى لکه باز ،چې منگولى سرې کاندې پخپل ښکار زمزمــــــــه داحمدشــــــــاه بـــــــــــابـــــــا توپخانه
 
سوداګريزې خبرتياوې

 
نوې لیکنې
 
پېښې،اندېښنې اوڅرګندونې