د رازاونیاز تصوف

اپریل 9, 2020 مديريت 0

لیک : س،سیرت پ تیرپسې داڅانګه ځان په دی ملامت بولي چې وايي الله خپل بندګان دعبادت لپاره پیدا کړي دي کوم عبادت چې لازم […]