ملي سندره يا ملي سرود

سپتمبر 2, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد د ملي سندرې دمنظوريدو خبر خپور شو دخلکو په زړونو کې کوم ځاى چې مخکې ملي سرود نيولى دى نوى […]

پاڅون

اګست 31, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد دافغانستان نامتو تاريخ پوه استاد احمد على کهزاد په ٤١ کتاب او رسالو کې د افغانستان زوړ او نوى تاريخ […]

پښتون څوک دى ؟

اګست 30, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد پياوړي ډګروال علي احمد خان سره سلام عليک دورځ دشپږم کال دوه يمې ګڼې کې ډګروال علي احمد خان دملي […]

پښتون څوک دى ؟

اګست 29, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد د انګليس په دې کې څه کار و چې مونږ ته سرحدونه وټاکي دا دهغوي د اوږدې مودې يوه ستراتيژي […]

پښتون څوک دى ؟

اګست 28, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد دوکتور هاشميان د وينې هغه اړيکې يادوي ، چې پښتنو سره ېې لري حال داچې دده ‏خپله عقيده او عمل […]

پښتون څوک دى ؟

اګست 27, 2019 مديريت 0

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد مارکس او دهغه فلسفي غلام ديالکتيک ، منطق داضدادو جنګ ، تيز ، انتي تيز او سنتيز ټول دزرشت له […]