د افغانستان جګړه د امریکا غلط سیاست او د افغانستان د سیاستوالو اشتباهاتو دوامداره کړه

سپتمبر 12, 2019 مديريت 0

لیک: س،سیرت پخواني شوروي اتحاد یا روسي یرغلګرو چې په ۱۹۷۹م پرافغانستان یرغل وکړټولوعربي اوغربی هېوادونوپرافغانستان د روسانود یرغل مخالفت وکړخوکله چې امریکا پرافغانستان یرغل […]