د راز او نياز تصوف

سپتمبر 18, 2020 مديريت 0

ليک س، سيرت (٤٦مه برخه) تصوف دى چې انسان ئې په ټولو مخلوقاتو بهتر کړ انسان ته چې اشرف المخلوقات ويل شوي او الله تعالى […]

د راز او نياز تصوف

سپتمبر 12, 2020 مديريت 0

ليک س، سيرت (٤٥مه برخه) په تصوف کې دپير درجه ، دمريد اطاعت دلته ددې ايت مبارک له تفسير نه دا بريښې چې پير او […]

د راز او نياز تصوف

سپتمبر 11, 2020 مديريت 0

ليک س، سيرت (٤٤مه برخه) په تصوف کې دپير درجه ، دمريد اطاعت ځکه خو صوفي شاعر عبدالرحمن بابا وايي : چې دنيا يې کړه […]

د راز او نياز تصوف

سپتمبر 9, 2020 مديريت 0

ليک س، سيرت (٤٣مه برخه) په تصوف کې دپير درجه ، دمريد اطاعت پير بايد دومره د زړه له اخلاصه دالله ذکر وکړي چې مريد […]

د راز او نياز تصوف

سپتمبر 8, 2020 مديريت 0

ليک س، سيرت (٤٢مه برخه) په تصوف کې دپير درجه ، دمريد اطاعت ليک س، سيرت کله چې پيري خپل اصلي مقام ته ورسيږي بيا […]

د راز او نياز تصوف

سپتمبر 3, 2020 مديريت 0

ليک س، سيرت (٤١مه برخه) دلته مطلب پاکوالي دى نه انسان ، انسانان بيل او ملايکې بېل بيل مخلوقات دي له انسانانو ملايکې دمخه پيدا […]