د پښتنو ټينګار او مقاومت پر تاريخي حماسې بدل شو

جون 21, 2019 مديريت 0

خلک ملي اردو ملي مرام ، ملي احساس غواړي چې خپله دنده سپيڅلې وبولي . تقدس په دين ، ناموس او خپلواکۍ کې وي انګريزانو په نونسمه پيړۍ کې دا تجربه کړې وه او هغه اسناد شته چې دهند کمپنۍ د انګليستان دولت ته ليکلي وه چې مونږ څو ډوله پېسې ورکوو .