سه شنبه , 23 اپریل 2019
کورپاڼه / مجلې

مجلې

ورځ: مجله (٥٥ گڼه)

ليكنه ليكوال محمد كگل مومند بابا بابا ستاسو سپيگخگلي روح ته سلام پشگتنو له پشگتو سره پشگتو وكؤئ اديب او حكومت پوه وزير جنرال محمد كگل خان مومندبابا د مومند بابا له أريور شگاغلي شيگرباز سره مركه: پشگتو كگرامر د خپلواكة ننكگيالى په پشگتنو كيگ د هوتكيانو سرلوؤي د علمي خگيگؤنيگ پيگژندنه  او د يوه علمي اثر ليكل په حگينو …

نور...

ورځ مجله (٣٣ ګڼه)

ليكنه ليكوال محمد كگل مومند بابا بابا ستاسو سپيگخگلي روح ته سلام پشگتنو له پشگتو سره پشگتو وكؤئ اديب او حكومت پوه وزير جنرال محمد كگل خان مومندبابا د مومند بابا له أريور شگاغلي شيگرباز سره مركه: پشگتو كگرامر د خپلواكة ننكگيالى په پشگتنو كيگ د هوتكيانو سرلوؤي د علمي خگيگؤنيگ پيگژندنه  او د يوه علمي اثر ليكل په حگينو …

نور...

ورځ مجله (٣٢ ګڼه)

ليكنه ليكوال پشگتوكگرامر اسلامي علوم او شرعي مذاهب اجمل ختگك سره مركه اساسي قانون، پشگتو ژبه،او حكومت أاكتگر عبدالوكيل وردكگ نه و د افغانستان د ملي پياوؤتيا تاريخي اؤتيا د سياست د سيالة  په أكگر كيگ د بديل په توكگه خگركگنديگدنه. راأيوكگانيگ نه دي موزيك سنتگرونه دي (مركه) چندركگپت د كوم حگاى و؟ سمه پشگتو وليكئ نويگ خيگريگ او زؤيگ …

نور...