دوشنبه , 18 جون 2018
کورپاڼه / مجلې

مجلې

ورځ: مجله (٥٥ گڼه)

magzine_title_55_cdr_9

ليكنه ليكوال محمد كگل مومند بابا بابا ستاسو سپيگخگلي روح ته سلام پشگتنو له پشگتو سره پشگتو وكؤئ اديب او حكومت پوه وزير جنرال محمد كگل خان مومندبابا د مومند بابا له أريور شگاغلي شيگرباز سره مركه: پشگتو كگرامر د خپلواكة ننكگيالى په پشگتنو كيگ د هوتكيانو سرلوؤي د علمي خگيگؤنيگ پيگژندنه  او د يوه علمي اثر ليكل په حگينو …

نور...

ورځ مجله (٣٣ ګڼه)

magzine_title_55_cdr_9

ليكنه ليكوال محمد كگل مومند بابا بابا ستاسو سپيگخگلي روح ته سلام پشگتنو له پشگتو سره پشگتو وكؤئ اديب او حكومت پوه وزير جنرال محمد كگل خان مومندبابا د مومند بابا له أريور شگاغلي شيگرباز سره مركه: پشگتو كگرامر د خپلواكة ننكگيالى په پشگتنو كيگ د هوتكيانو سرلوؤي د علمي خگيگؤنيگ پيگژندنه  او د يوه علمي اثر ليكل په حگينو …

نور...

ورځ مجله (٣٢ ګڼه)

magzine_title_55_cdr_9

ليكنه ليكوال پشگتوكگرامر اسلامي علوم او شرعي مذاهب اجمل ختگك سره مركه اساسي قانون، پشگتو ژبه،او حكومت أاكتگر عبدالوكيل وردكگ نه و د افغانستان د ملي پياوؤتيا تاريخي اؤتيا د سياست د سيالة  په أكگر كيگ د بديل په توكگه خگركگنديگدنه. راأيوكگانيگ نه دي موزيك سنتگرونه دي (مركه) چندركگپت د كوم حگاى و؟ سمه پشگتو وليكئ نويگ خيگريگ او زؤيگ …

نور...