سه شنبه , 23 اپریل 2019
کورپاڼه / زمونږکتابونه

زمونږکتابونه

د کتاب چاپولو لارښود

“د ساپي د پښتو څېړنو او پراختيا مركز” د كتاب چاپولو غوره ټكي: لومړۍ ماده: “د ساپي د پښتو څېړنو او پراختيا مركز” په دې لارښود كې د “ساپي _ مركز” په نامه يادېږي. دوه يمه ماده: “ساپي مركز” يو داسې نا پېيلى، علمي، څېړنيز مركز دى، چې د هغه هدف نه تجارتي او نه د شخصي پانګې د ډېرښت …

نور...

ترچاپ لاندې کتابونه

د شگحگينه ناروغيو بنستگيزه پيگژندنه د افغانانو د جبر او اختيار پيگژندنه د ژبيگ اهميت په ملي حيات او ملي استحكام كيگ سياسي فكرونه او سياسي نظامونه په لويديزه او اسلامي نؤة كيگ د پشگتو ادبياتو تاريخ اوسنة دوره (د خگلورمو تگولكگيو لپاره) د منحگنة اّسيا سياسي حالاتو ته يوه لنأه كتنه

نور...