پښتون څوک دى؟

ارواښادقدرت الله حداد فرهاد

دا يوه لنډه يادونه وه. تفصيل به يې وروسته وگورو.

دوکتور سيد خليل الله هاشميان سره خبرې
دوکتور استاد هاشميان کښلي : “موضوعيکه در اين کاغذ مطرح ميشود جالب است ستمى ها مقالات نوى در جريده اميد چاپ و حتى عريضه طولانى به پارلمان ارسال و تقاضاى تبديل نام افغانستان را به خراسان کرده اند.
در پاراگراف اخير اين نکته بسيار جالب است : “وقت سخن از پشتونولى و افغانيت ميشود نميدانيم جمادار هاشميان چگونه درميان پشتونهاى که خود را وارث پشتونولى ميداند، مى تواند جايزند؟
په دې برخه کې په ووايو، چې پښتون او پښتونولي خټه، وينه او نژادي خبره نه ده. پښتو او پښتونولي بېل تعريف او تعبير لري، چې هر څوک پښتون کيداى شي او هر پښتون ترې وتلاى شي.
گرشاسب بابا دېوانو او شيطانانو سره پهلواني اصل بولي، پخپله همداسې و حکيم اسدي طوسي د ملت د بابا گرشاسب په برخه کې داسې وايي :
فیلډ مارشاب تر هغه وخته ژوندی و چې هغه ژوندی و.
د چا ژبه دا کار ونه کړ.
زبون او لويدلي خلک د ملت بابا نه شي کيداى څرنگه، چې ليدل کيږي هاشميان د يو ليکوال او ژورنالست په توگه دغه پهلواني کړې ده؛ نو ځکه دى هم سيد دى، هم پښتون دى، هم افغان دى.
په ١٨٤٢م کال سيد هاشم پاچا د کونړونو مشر انگريزانو ته ماليه ورنه کړه.
پښتانه ورسره ودرېدل. خوشحال بابا وايي :
زه په ننگ د پښتانه يم دوى نيولي مغلان
لکه سپى هسې جاروزي د مغل په آش و نان
گورې دلته خټه مطرح نه ده، عمل مطرح دى.
منحط او ليدلي پښتانه پر هيڅ شمار دي.
دوکتورهاشميان دوينې اړيکې يادوي چې پښتنو سره يې لري حال داچې دده خپله عقيده اوعمل هرڅه څرگندوي
دوکتورميرعبدالرحيم عزيزبل ميړنى دى چې په ملي سنگرکې پروت دى چې يوخپل يې په مخالف دريځ کې ولاړدى

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*