مارکس او د هغه فلسفي غلا:

ارواښادقدرت الله حداد فرهاد
ديالکتيک منطق، د اضدادو جنگ، تېز، انتي تېز او سنتېزټول د زردشت له فلسفې يوه غلا ده، چې کمونستي ايديالوژي ترې جوړه شوې. لکه څنگه، چې د دوى خپله ايديالوژي نه وه پانگوالو پر دوه شعارو ووهله.
د آزاد بازار او د بشري حقوقو دغو دوه شعارونو کمونستي تگلاره دانگې وانگې کړه.
گرم شه لا گرم شه
اى د آزادۍ لمره
خبره سړه شوه ډېره سړه شوه پرله پسې منطقونه جوړېدل تره کي وويل، چې روبنا يعنې سياسي قدرت اخستل، چې اقتصادي زيربنا ډېر وخت غوښته؛ نو مونږ پر عسکري انقلاب روبنا (سياسي قدرت) ترلاسه کړ اوس د سياسي قدرت له ترلاسه کولو وروسته زير بنا (اقتصاد) جوړو بيا يې څه وکړل؟ هو په سياسي او عسکري قوت يې د افغانستان اقتصادي زيربنا ړنگه کړه.
افغانستان د تاجکو ځمکه نه وه، تاجکستان د ساکو ځمکه وه او هغې ته يې ساکا SAKA ويله.
“بارتولد” دا خبره کړې وه، چې د پښتنو تاريخ ويده دى يوه ورځ به په خبرو راشي.
چا يې پلو له مخه ليرې نه کړ
پښتو لاهسې بکره پرته ده
خوشحال خان
د حميد د ساده شعر کمال گوره
چې شمله شوه د تمام سربڼي

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*