افغانستان کې له پښتنو سره وروڼه قومونه ډېر دي

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد
د پنځو امريکايي ډالرو لپاره، چې کوم خلک يې تر لاسه کوي؛ غواړي، چې د سمک ښار د خربوزي پر ښار بدل کړي، چې ډېر خلک دا نه غواړي. روانه شپږ کلنه جگړه؛ څرگنده نه ده، چې څونورو کلونو ته به اوږده شي. د سمک ښار په څېرنکلونه به يې پاتې شي (د سمک ښار يو کتاب دى، چې په کې څو نومونه د کابل سره ډېر ورته دي.)
همدې برخه کې که څېړنه وشي نومونې او لغات يې وڅېړل شي؛ د افغان دځوانمردانو د ښار پر څرنگوالي سړى پوهېداى شي.
افغانستان کې له پښتنو سره وروڼه قومونه ډېر دي، خو دلته د يادونې خبره دا ده، چې غليمانود ستم ملي تر نوم لاندې يو چاود رامنځته کړاى دى. هغه دا، چې پښتنو پر نورو ستم کړاى دى. دوى محمدزايي دولتونه د پښتنو گڼلي دي. وگورئ بيا د اروپا، امريکا او ائتلاف په بريد کې، چې د افغانستان د طالبانوپر امارت تر سره شو همدې خلکو، چې دوى د ستم کونکيو پر نوم پېژندل، ور سره ودرېدل.
اوس دغه ائتلافي دولت ناروغه دى او حکومت کېداى نه شي، چې په پايناب کې د افغانستان لپاره يو ناورين، د اروپا او امريکا لپاره ناولاى نوم او اقتصادي لوى تاوان رامنځته شو. دا ټول چا وکړل ؟داهغونا پوهو، مدني او منورو ځوانانووکړل، چې داروپايانو او امريکايانو خبرې او کولتور يې د ختيځوالوپر غوره وگڼل او تر څنگه يې ودرېدل.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*