همين افغانستان بزرگ است

ارواښاد قدرت الله حداد ((فرهاد))
محقق ” كليفورد باسوث” برميز دېري اشاره كرده است كه غيرت ملى سلطان را تاييد كند . اسدي طوسي بعد ازين پيش اّمد شاهنامهء دېري نوشت كه در اّن از قهرمانان غزني و زابل و كابل ياد مى كند .
باسوث در شرح تاريخ سيستان كه از سيستان بزرگ ياد مى كند : با امپراتوري هاى فاتحان ديرينه ناحيه مانند سكاها ، كوشانها و هيتاليان كه قلمرو شانى كه گاه از سيستان تا هندوكش و شمال هند مى رسيد مطابقت دارد .”
در اينجا و پيوست اين مطلب چنين مى نويسد : ” از سوى دېر ،بندات پيش مى اّيد كه ساسانيها دامنه قدرت خود را فراتر از مرزهاى شرقي سيستان گسشترش دهند .
همين افغانستان بزرگ است كه سكاها ، كوچانيها و هپتاليان قبل از اسلام ، صفاري ها ، غزنوي ها ، غوري ها ، هوتكها و ابداليها بعد از اسلام به تطبيق سرحدات ملى ، سياسي و طبيعي پيروز مندانه اقدام كرده اند .
روحيهء افغان يا ملى ما همين است كه سلطان محمود از خويش نشان داده وقتى ازين خط انحراف شود بدبختي رومى اّورد و باز نمى گردد تا روحيهء خود را با تاريخ يكى نكرده باشيم .
مدارك اين تاريخ بسيار ولى در افغانستان تاريخ نويسي اّغاز شده است محل تاسف استكه بعد ازين نيز نه شود .

موْلف شاهنامه يعنى على بن احمد اسدي طوسي است كه نوسندهء كتاب تاريخ سيستان . كليفورد باسوث او را از هوشمند ترين شاعران فرهڼ نويس مى شمارد(١٠٨٠م) او يعنى كليفورد باسوث درست مى گويد كاش در ٢٠٠٣م يا قرن بيست يكم ، چون اسدى طوسي نوسنده ، شاعران و فرهڼ نويس ملى داشتيم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*