پښتو ږغژبه ده

جون 5, 2020 مديريت 0

محمدسرور وکیلي ګړه یا وییکه چي له خولې نه راوزي د ستوني څخه پیل کوي تالو ته بیا ژبه،غاښوته اوبیا شونډانو ته راځي. هر یو […]