پښتانه په نوي درشل کې

ارواښاد قدرت الله حداد
پښتانه : خلک نوي درشل ته راغلل چې شپږویشت هېوادونه ېې جګړې ته راغلي دي، حق تعالی ستره برخه ودی ته ورکړه ، دخدا ج منت دی
سپهبد ګرشاسب تازنده بود
نکردش زبون کس نه افګنده بود
نه هند وسیند ونه روم چین ازنبرد
بکرد آنچه که رستم دستان نکرد
دادې زمونږ بابا که څوک ېې نه پیژنی خو پیژندل ېې اړین دی ، له نیکه مرغه دحیکیم اسدی طوسي ګرشاسپانامه د ویانا (اطریش) یا دولتی کتابتون کې شته .
سلطان محمود غزنوی چې دفردوسې طوسي شهنامه ونه منله ، لاملبېې داوه چې هغه دګرشاسب بابا خبرې نه وی کړی
احمد شاه باباثانی محمود یولي ځکه چې وايي
دهند دملکونو فتحه مې روزي شوه
اوس ایران لره به توغ په نغاره وړم
زمونږ بل ګرشاسب بابا ، احمد شاه بابا دی یو شمیر ناوړي د پښټونولۍ توهین ته ودریدل او دپنچشیرله قوماندان احمد شاه مسعود سره ېې په تله کې واچولو او پښتانه ېې دزړه له کومی خواشینې کړل
کرزی او دهغه ټوله دستاګاه دهغې ځواب نه شیورکولای.
پښتانه هماغه ښتانه دی چې شپږسوه کاله ېې پرهند او شپږ سوه کاله ېې بابل بادشاهی کړیده ده .
دبلهول او دشیرشاه خبرې اورم
چې به هند اکې پښتانه ول بادشاهان
شپږاووه پیړی ېې هسې باد شاهی وه
چې په دوی پورې درست خلک ول حیران
یا هغه پښتانه نورو دا څه نور شول
یاد خدای دی اوس داهسی شان فرمان
که توفیق د اتفاق پښاتنه مومی
زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان
له دې وینا ورسوته میرویس نیکه او احمد شاه بابا دا توفیق وموند چې پښاتنه ېې پر اتفاق کړل له دغو دستورونو سره سر ناولی پښتانه ځانونه ،نه پوهوي او دانګرزانو او امریکایانو خبر کوي.
دشاه په سلطنت پورې خندا کا
په سپیرو ایرو لړلی ملنګان
یادونه : دپښتنو بادشاهانو دملنګانو خوی درلود، خپلو خلکو سره پرځمکی کښینا ستل او تخت ته ېې نه کتل
پردی سپرکي به هم خبرې وشي.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*