ټولو افغانانوته زیری سوله ، سمسورتیا، نیکرغي او سپیڅلتیا

ارواښاد قدرت الله حداد
د اوو اقلیمو شاهنشاه زینت فردوس اعلیحضرت ولی الله احمد شاه بابا دسولې سمسورتیا او نیکمرغۍ نخښه خپله سکه ، چې د ګرشاسپ باباپروینا افغان ملي فلسفه ده افغانانوته میراث پریښې ده
په دی مبارکې سکې کې دوه مرغانو د زیتون پاڼي په یو لاس نیولي او بل لاس ېې یوبل ته د مینې دوستۍ او محبت د څرګندولو لپاره ورکړی دی دا سکه میس دی او ما ساتلی ده .
ګرشاسپ بابا ښیرازه هېواد خوشحالي او سوله را وستې ده پاکتیان وايي ګرشاسپ بابا خپله پوهه چې رڼا ده مونږ ته پریښې ده.
داحمد شاه بابا په سکې کې د سولې ، دوستۍ خوشحالۍ سمسورتیا او سپیڅلتیا فلسفه مونږته ښېې چې احمد شاه بابا ادیب ، شاعر حکیم اونوراني بادشاه و.
مونږ ډیرې څیړنی ته اړتیالرو
رحمان بابا په خپلو مناجاتو کې پوره مفهوم بیانوي دخپل شعرپه مطلع کي داسې وايي :
الهي دخپل حبیب له برکته
دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړې
ګرشاسپ بابا ، رحمان بابا ، خوشحال خان بابا ، احمدشاه بابا هریوه ډیرڅه راښودلي او غوره لار ښوونې لري، دختیځ او لویدیځ ډیرې پوچی خبرې ېې بشپړې له منځه وړي دي ، ځکه دوی له ځانه بې خبره دی .
په هغه مهال کی پرسکود هېوادونو نومونه ، نه بلکې د باشاهانو به راتلل لکه نیکلای د روسېې بادشاه یا عثمان دترکېې بادشاه ویلیم دجرمني بادشاه وکتور یا د انګلیس، سلطان محمود غزنوي او احمد شاه درانی تر احمد شاه بابا دمخه خوشحال خان ویلي
دافغان په ننګ مې وتړله توره
ننګیالی دزمانی خوشحال خټک یم

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*