دسرياني پادشاهانو ذکر او اخبار

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد
دنوح له توپان څخه وروسته لومړنى پادشاهان سورياني وه چې تاج يې پر سر کېښود سرحدونه يې وټاکل او ونې يې وکرلې دهند پادشاه ددوى له قدرت څڅه په ويره کې شو .
مسعودي دسوريانو هېواد او سيمه غزني ،بست داور ،…سيستان ښيي دا هم وايي چې له بست څخه سيستان ته تجارتي مالونه دهلمند په سين کې پر کېښتيو تلل په سيستان کې بادي ژرندې ګرځيدلې چې هم يې اوبه له څاه ګانو ايستلې او هم يې غله دانه اوړه کول .
له دغو معلوماتو ډير څه څرګنديږي مسعودي داخبرې په ٣٣٢ هجري کې ليکلي دي چې په خپله پر دغو سيمو ګرځيدلى دى نو يو عيني شاهد دى .
نن ١٣٨٥ لمريز ١٤٣٧ سپوږميز کال دى چې همدغو سيمو ته دناټو پوځونه دامريکې پر مشرۍ راغلي دي اوپه کې جګړه ده . داسې هېوادونه دي چې سړى حيران شي چې دهغوى دلته څه کار دى لکه انګليس کاناډا هالنډ ……..
لويه بدمرغي ده
خپل پښتانه له امريکا سره دي او خپل عزيزان پر ديو وژني دغه پښتانه چې دپښتنو غوښې خوري دا څوک دي ؟ نومونه به يې ياد شي باباى ملت محمد ظاهر شاه حامد کرزى جمهور رئيس او بيا تاجک ورونه هزاره ورونه ازبک ورونه …….
تاسې فکر وکړئ هغو چې په ٣٣٢ هجري کې کښتۍ ، بآدي ژرندې او تجارت درلود په ١٤٢٧ هجرى يو زر سل کاله وروسته امريکا ، اروپا ته وايې مونږ وساته او ابآد مو کړه زمونږ بې عقلان ورونه ورته وايي ټول ووژنه شپه او ورځ يې وژنه .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*