د وطنپالو لپاره هره خوا ګرانه شي

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد

د وطنپالو لپاره هره خوا ګرانه شي ځکه په دې ترڅ کې مفسدين مفسدان وي چې پر شر او فساد وي په نور څه پروا نه کوي .

رحمان بابا وايې ؟

اورنګ زيب چې ارايش دتخت وتاج کا

تخت وتاج به يې مرګې تاخت وتاراج کا

په جهان کې به يې پاتې ښه بدنوم شي

که دې چارې دکسرى و دحجاج کا

هر ناوک چې دد قضا له شته خيږي

زمانه درحمان زړه ورته اماج کا

دانګليسانو اتلوالي انګلستان نوي عسکر او وسايل هلمند ته ليږلي په هلمند کې دانګليس ټانکونه او عسکر پر کليو ګرځي هماغه دخټومات ديوالونه هماغه بيوزله خلک حيران حيران ورته ګوري بريتانيا کبير بيا خوځېدلې ده او وايي انګليسي عسکر په اتلوالۍ مقابله کوي .

چيرته مقابله چاسره هغو خوارانو سره چې لاسونه يې تش دي او په نړۍ کې تر ټولو خواران دي دا کومه اتلوالي ده ؟ هغه چې حکومت دى ددفاع وزارت دى

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*