پکتيا او پکتيکا د پښتون دتاريخ موزيم دى

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد

هغه قومونه چې هيرودت ياد کړي او نورو په آسيا او اروپا کې لوستي دي ‏هغه ټول قومونه پکتيا کې شته لکه ‏سبري ، متاني ، ساک دري خيل په پکتيا ‏کې شته دري داوستا له ژبې اخستل شوې زردشتيان خپلې ژبې ته اوس ‏هم ‏دري وايي لکه څنګه چې دراني قوم دى
دري هم قوم دى ژبه يې کوم وخت دري بلل کيده دلته په يو مثال وکړو . په ‏پنځمې هجري پيړۍ ٤٤٧ کال دبابا ‏ظاهر عريان دوه بيته وګورئ .‏
گلستان جاى تواى نازنينم مواد گلخن به خاکستر نشينم
چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا چو ديده وا کوم جزته نوينم
از آن دلخته وسينه فگارم که گريان درته سنگ مزارم
خوش ان ساعت که ديدار تو وينم کمند عنبرين تار تو وينم
توينه خرمى هر گز دل مو مگر آن دم که رخسارتو وينم
الهى واکيا شم واکيا شم مو که بې دست وپايم واکيا شم
همه از در برونند والقايم توگر از دربرونى واکيا شم
به دنيا مو نوينم کام بې ته به دس هر گز نگيرم جام بې ته
بلرزم روز وشو چون بيد مجنون ندارم يک نفس ارام بې ته
څرگنده ده چې دپارسي ژبې کومه نخښه تر درييمې هجري پيړۍ نه ليدل ‏کيږي دا چې دزمانې له اوښتو سره څومره ‏بدلون په کې راغلى دى يوه ‏څيړنه غواړي
کجا بيور از پهلوان کار بود بر زبان درى ده هزار
شاهنامه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*