‏ نام سيستان توضيحى دارد ‏

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد‏

پوهاند حبيبي درپاورقى هاى تاريخ گرديزى ( كه من هنوز اّن را حاشيه و حواشي مى نويسم ‏‏) تصريح مى كند كه ترك تره كى و خلج غلزى يا غلځى است . غرص از ادامه بحث همين ‏است كه سلطان محمود غزنوى زابلى با كدام لشكر ترك نيامده بود . بلكه منصبى داشت از ‏جانب سامانيها ، طوريكه ديدم خراسان را از سامانيها مجرا كرده به غزنين مربوط ساخت و ‏ترك هاى ايلك خانى را بهم زد‎
‎ ( ‎و يك افغان بود او افغان وافغانستان را در تاريخ حوزه مطرح كرد در هندوستان از همان ‏تاريخ يعنى قرن دهم تمام شاهان غزنوى ، غوري ، خلجي ، لودي ، سوري ، ابدالى بنام افغان ‏ياد مى شوند . نويسنده گان دوره بحران يا ابتند از نام افغان و پشتون خود و تاريخ را دور مى ‏نوشتند كه پايه علمي نداشت و تعصب سند و مدرك شان بود‏‎ .‎
درين نوشته كه از نويسنده گان ايران دليل اّورديم نويسنده گان حقيقي ايران مانند ملك الشعرا ‏بهار …. براى اّن بود محقق و دانشمند افغان و ايران ندارد . همچنان همين دانشمند در مورد ‏نام سيستان توضيحى دارد كه در اصل ساكستان است و ساك قوم معروفى است در افغانستان ‏و جاهلى هم به نام ساك در پكتيا شيوه كى‏‎ .‎

ميدان و ساير جاها ، نام ساك به حيث قوم و محل سكونت ذكر شده است ، در سالهاى تعصب ‏و دورى جستن از اصل خويش حمله اّوران لفظى هر مساله را نفى مى كنند در عمل نيز ‏كلمات ، لغات ايرانى را ترجيح دادند و درى را گم كردند‎ .‎
از ملك الشعرا بهار در مورد نام سيستان‏‎ :‎
‎” ‎انچه علماى علم لغت معتقد باشند ، سيستان مخفف سكستان است كه مملكت سكه ها باشد و ‏اين سكه ( در زبانهاى اروپاى‎ Sakas ‎ساكار اّمده است ) مردمى بودند از عشاير اّريايى كه ‏بعد از انقراض هخامنشى در حدود ١٣٠ ق م در اوايل عهد اشكانيان وارد اّن سرزمين شدند . ‏و تا سند و پنجاب را تحت متصرفات خود قرار دادند‎ .‎

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*