ملي سندره يا ملي سرود

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد

د ملي سندرې دمنظوريدو خبر خپور شو دخلکو په زړونو کې کوم ځاى چې مخکې ملي سرود نيولى دى نوى ملى سرود دهغه ځاى نه شي نيولى .

استاد عبدالروف بينوا  نشته

ارواښاد يوه ورځ خپل يو ملګري ته وويل

کله چې دملي سرود د جوړولو خبره شوه ټولو شاعرانو ته ليکونه وليکل شول په دې ترڅ کې ماته هم.

دسردار محمد داود خان مونږ سره په دغه وخت کې جوړه نه وه، دميوندوال دشهادت موضوع هم وه

ما دخپل زړه شعر وليکه ما فکر نه کاوه چې سردار به زما شعر ومني .

په هماغه ماښام چې دميوندوال او دهغه دملګرو شهادت اعلان شو ملي سرود هم وغږول شو کتل مې چې هماغه زما شعر و .

اوس او هر کله چې وي هماغه به ملي سرود وي چې شعر يې الهامي و نه فرمايشي هره سندره نه ملي سندره کېداى شي او نه يې هېواد پال خلک دملي سرود په توګه منلى شي .

ملي سرود

څو ، چې دا ځمکه اسمان وي

څو چې دا جهان ودان وي

څو چې ژوند په دې جهان

څو چې پاتې يو افغان وي

تل به دا افغانستان وي

تل دې وې افغان ملت

تل دې وي جمهوريت

تل دې وي ملي وحدت

تل دې وي افغان ملت جمهوريت

تل دې وي افغان ملت جمهوريت

ملي وحدت     ملي وحدت

يادونه

دساپي دپښتو څيړنو او پراختيا مرکز دخپل رسالت او اصالت له مخه دملي سرود په نامه اعلان شوې سندرې ته ملي سرود نه شي ويلى

دافغانستان ملي سرود هماغه شعر دى چې شاعر يې استاد عبدالروف بينوا دى چې دهيڅ راز فرمايش خيال په کې نه دى ساتل شوى .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*