په پېښور کې سبا سوداگريزې ټولنې او اتحاديې کار بنديز کوي

دسواگريزو ټولنو او اتحاديو له خوا ويل شوي دي چې سبا په پېښور کې بيخي کاربنديز دى او د حکومت له خو د ټيکسونو او نرخونو د پورته کېدا خلاف به غږ پورته کوي پرون د نانبايي ټولنو له خوا کاربنديز وو 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*