په تاريخ کې دا هم راغلي

 

ارواښاد قدرت الله حداد فرهاد

ددوستم ، رباني ، مسعود، خليلي ، مزاري ، محقق او سياف له خلکو او دوى څخه مو دافغانستان دولت جوړ کړ دخلق ، پرچم ، شعله ، سوسيال ، ډيموکرات ګوندونو خلک هم پر کار ولګيدل پايله دا شوه چې کتل کيږي او دا پايله طبعي ده . يوه تاريخي کيسه داده چې اعليحضرت ازاد شاه سلمانخيل اصفهان ته نژدې شو داصفهان خلکو په خپلو کې داسې مشوره وکړه کله چې محمود افغان اعليحضرت شاه محمود هوتک اصفهان محاصره کړ خلک له لوږې مړه شول او دا جريان داسې ليکل شواى فارسي متن يې ولولئ .
وقتي سکنه اصفهان شنيدند که يک سپاه افغان به اصفهان نزديک مې شود لرزه بر اندام شان افتاد زيرا با اينکه سى سال از تاريخى که محمود افغان در زمان سلطنت شاه سلطان حسين صفوى به اصفهان حمله کرد او آن شهر را محاصره نمود ميگزشت و مردم اصفهان آن محاصره را در خاطر داشتند .
له دې څو کرښو چې له يوه پنډ کتاب څخه اخيستل شوي څرګنديږي چې له اعليحضرت شاه محمود هوتک څخه اصفهان ته د ورتلو تر هغه مهال پورې چې اعليحضرت آزاد شاه ورغى ديرش کاله تير شوې وه چې اصفهان خلکو داصفهان پادشاه چې شاه سلطان حسين ثاني ګڼل کيده وويل : ازاد شاه سره جګړه ونه کړئ چې بيا دښا رخلک کړمن کيږي .
اوس هم که طالبان را روان وي جګړه پکار نه ده ځکه په لومړي ځل چې طالبان کابل ته نژدې شول پروفيسر رباني ويل يوه ترهغې چې طالبانو د ارګ ديوالونو ته زينې نه وي ايښي زه ارګ نه پريږدم .
بله خبره چې غواړم هغه داده : داعليحضرت ازاد شاه ټول تاريخ پټ و د افغانستان ليکلي تاريخونه شته خو چا دوه بشپړې کرښې نه دي پرې ليکلي له پورتنۍ ليکنې دومره ښکاري چې تر اعليحضرت شاه محمود افغان ديرش کاله وروسته به اعلحيضرت آزاد شاه اصفهان ته تللاى وي اعليحضرت شاه محمود پر ١٧٢٢ ع کال داکتوبر پر ٢٢ اصفهان ته رسيدلاى و يعنې پر ١٧٥٢ ع کال اعليحضرت ازاد شاه ورغلاى دى .
دليکنو په دې لړۍ کې تاريخي ورځنۍ پېښې او شعر يوځاى شواى چې لوستونکيو ته ټول څرګند شي حالات داسې دي لکه چې په تيرې ليکنې کې مو ولوستل اوس دافغانستان په پوهنتونونو کې د څلويشتو کلونو وړاندې درسې نوټونه لوستل کيږي هومره وخت به نه وي چې هره موضوع بيله وکتل شي په کتاب کې داهم راغلي .
آزاد شاه افغان مردى دلير بود و از کسانى شمار ميايد که اعتماد به حصار و برج ويک قلعه جنگي نداشت .
په تاريخ کې دا هم راغلي چې زمونږ انا حضرت زرغونې خپل ځوى احمد شاه بابا ته هغه مهال داخبره وکړه چې احمد شاه بابا غوښتل دکندهار دشار څلور خواو ته خندک وباسي او هغه يې له دې کاره منع کړ .
افغان ويل اسان دي خو افغان کيدل ګران
الهام او کلام
بيا دمينې نوى خيال شو را ته پېښ
تاخت و باخت په سر او مال شو راته پېښ
چې ميرڅمن ورځنې تښتي په مرڅي کې
په دوستۍ کې هسې حال شو راته پېښ
بي مهري به ديار څه راسره وکړي
چې له مهره يې جنجال شو راته پېښ
په يوه سودا يې نه يم سودمن کړى
محبت ساده دلدل شو راته پېښ
سورد صندل بويه دحال عبدالحميده
سردرد دقيل او قال شو راته پېښ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*