ورکه خزانه کتاب چاب شوى دى

د ساپي پښتوڅيړنو اوپراختيا مرکز لخوا چې پوره شل کاله ېې د پښتوادب د پرمختګ په موخه نه ستړې کيدونکو هلو ځلو سره له سترګو او سينو ورک کتابونه، پښتوته له نورو ژبو ژباړې او هراړخيزې خپرونې کړيدي د ورکې خزاني په نوم کتاب ېې هم چاپ کړى چې د سترمحقق اوليکوال هميش خليل لخوا شپيته کال دمخه ترتيب شوې ؤ .
په دې کتاب کې د ورکو شاعرانو په جمله کې د قمبرعلي،بابوجان لغماني،ميانعيم،عبدالله غريب،شيخ نامدار، سيدانورشاه او هغه شاعرانو نظمونه او نثرونه چاپ شوي چې د ډيرو په عمر سل کاله اوړيدلي دي .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*