مارکس او د هغه فلسفي غلا:

ارواښادقدرت الله حداد فرهاد

ديالکتيک منطق، د اضدادو جنگ، تېز، انتي تېز او سنتېزټول د زردشت له فلسفې يوه غلا ده، چې کمونستي ايديالوژي ترې جوړه شوې. لکه څنگه، چې د دوى خپله ايديالوژي نه وه پانگوالو پر دوه شعارو ووهله.
د آزاد بازار او د بشري حقوقو دغو دوه شعارونو کمونستي تگلاره دانگې وانگې کړه.
گرم شه لا گرم شه
اى د آزادۍ لمره
خبره سړه شوه ډېره سړه شوه پرله پسې منطقونه جوړېدل تره کي وويل، چې روبنا يعنې سياسي قدرت اخستل، چې اقتصادي زيربنا ډېر وخت غوښته؛ نو مونږ پر عسکري انقلاب روبنا (سياسي قدرت) ترلاسه کړ اوس د سياسي قدرت له ترلاسه کولو وروسته زير بنا (اقتصاد) جوړو بيا يې څه وکړل؟ هو په سياسي او عسکري قوت يې د افغانستان اقتصادي زيربنا ړنگه کړه.
افغانستان د تاجکو ځمکه نه وه، تاجکستان د ساکو ځمکه وه او هغې ته يې ساکا SAKA ويله.
“بارتولد” دا خبره کړې وه، چې د پښتنو تاريخ ويده دى يوه ورځ به په خبرو راشي.
چا يې پلو له مخه ليرې نه کړ
پښتو لاهسې بکره پرته ده
خوشحال خان
د حميد د ساده شعر کمال گوره
چې شمله شوه د تمام سربڼي
دا يوه لنډه يادونه وه. تفصيل به يې وروسته وگورو.
پښتون څوک دى؟
دوکتور سيد خليل الله هاشميان سره خبرې
دوکتور استاد هاشميان کښلي : “موضوعيکه در اين کاغذ مطرح ميشود جالب است ستمى ها مقالات نوى در جريده اميد چاپ و حتى عريضه طولانى به پارلمان ارسال و تقاضاى تبديل نام افغانستان را به خراسان کرده اند.
در پاراگراف اخير اين نکته بسيار جالب است : “وقت سخن از پشتونولى و افغانيت ميشود نميدانيم جمادار هاشميان چگونه درميان پشتونهاى که خود را وارث پشتونولى ميداند، مى تواند جايزند؟
په دې برخه کې په ووايو، چې پښتون او پښتونولي خټه، وينه او نژادي خبره نه ده. پښتو او پښتونولي بېل تعريف او تعبير لري، چې هر څوک پښتون کيداى شي او هر پښتون ترې وتلاى شي.
گرشاسب بابا دېوانو او شيطانانو سره پهلواني اصل بولي، پخپله همداسې و حکيم اسدي طوسي د ملت د بابا گرشاسب په برخه کې داسې وايي :
سپهبد گرشاسب تا زنده بود
نکردش زبون کس نه افگنده بود
زبون او لويدلي خلک د ملت بابا نه شي کيداى څرنگه، چې ليدل کيږي هاشميان د يو ليکوال او ژورنالست په توگه دغه پهلواني کړې ده؛ نو ځکه دى هم سيد دى، هم پښتون دى، هم افغان دى.
په ١٨٤٢م کال سيد هاشم پاچا د کونړونو مشر انگريزانو ته ماليه ورنه کړه.
پښتانه ورسره ودرېدل. خوشحال بابا وايي :
زه په ننگ د پښتانه يم دوى نيولي مغلان
لکه سپى هسې جاروزي د مغل په آش و نان
گورې دلته خټه مطرح نه ده، عمل مطرح دى.
منحط او ليدلي پښتانه پر هيڅ شمار دي.
دوکتورهاشميان دوينې اړيکې يادوي چې پښتنو سره يې لري حال داچې دده خپله عقيده اوعمل هرڅه څرگندوي
دوکتورميرعبدالرحيم عزيزبل ميړنى دى چې په ملي سنگرکې پروت دى چې يوخپل يې په مخالف دريځ کې ولاړدى

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*