ماته توبه

س سيرت ‏
په ځوانۍ مې دپيرۍ سودا ونه کړه ‏
ماخو شپه دشپې په نيت بيگا نه کړه ‏
نه دځان شوې نه دبل نه دجهان شوې ‏
دا پوښتنه هيڅ له ځانه ما ونه کړه
ځان له شوي چې په ځان له فکر وسي
دهيڅ چا سره وفا دنيا ونه کړه
په ادب مې ورته روح په ځمکه خور کړ
بيا هم يار زما دخيال پروا ونه کړه
دسيرت سره دمينې په جفا کې
ښه سفر تا چې په توبه ګنا ونه کړه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*