په پښتو کې زشت او زيبا متلونه

ليک : س ، سيرت
په پښتو ادب کې فلکلوريکه برخه تر نورو برخو غښتلى او د فللوريک ادب هم صنف بلل کيږي ځينې پښتو پوهان دپښتو متلونو ته دکاڼي کرښې وايي ځنې ورته دپښتو ادب مالګه وائي چې عالمان ، پوهان ، لوستي او نالوستي ئې دخپلو ويناؤ دتصديق لپاره کاروي .

په همدې پښتو متلونو کې زشت دادب نه لري څه چې دپښتنو د دود او روج مختلف او ان پر خلاف بولي خو دزشتو په مقابل کې ئې زيبا غوره متلونو ته چې دپښتو ادب مالګه ورته ويل کيږي په زياتو مجلسونو کې ديوې موضوع په حل کې ګټور تماميږي .
زشتو يا نازيبا متلونو ته دپښتو ادب له دايرى بهر او زيباؤ ته په پښتو اد ب کې ددايرې داخل متلونه هم ويل کيږي چې که څه هم دپښتو متلونه دي فلکلوريک صنف دى خو يواځې پښتانه پوهان ئې چې ناپوهه او نالوستي هم ورسره موافق نه دي .
نيږدې هم لسم او دولسم متل په پښتو ادب کې دپښتوم ملت داصلي پيژندګلوۍ پر خلاف او نا منلى دى ځنيو ادبپوهانو هڅه کړيده چې نا منلي او ناړه متلونه له پښتو ادبه وباسي پاتې اصلاح کړي خو بريالي شوي نه دي زما په نظر که دمتل اصلاح څوک کوي روح به ئې ژوبل کړي مانا دا چې دپښتو متل ناقابل اصلاح دى لکه څرنګه چې دپښتون دخولې کومه وعده وشي هغه که ګټه وي او که ورته تاوان له خپلې ژبې نه اوړي دا ډول دپښتو متل هم اصلاح نه مني دليکوالو دنده ده چې ناقابل اصلاح او دپښتنې ټولنې لخوا نا منل شوي متلونه دپښتو ادب وباسي يانې ياد ئې نه کړي هغه څه چې ليکوال ئې ونه ليکي له منځه ځي او پښتو ادب له ژوبليدو وژغوري .
دليکوالو بله فريضه داده چې د ټولنې د پرمختګ لپاره منلي او غوره متلونه په خبرو او ليکونو کې دود کړي په دې هڅۀ بۀ زشت او نازيبا متلونه دپښتو له ادبه کډه وکړي او ځاى به زيبا او منل شوو متلونو ته پاتې شي چې پښتنه ټوله به هم ورسره زيبا شي .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*